Štvrtáci v knižnici – Čítam pre svoje potešenie i radosť druhých

Projekt, ktorý je zameraný na podporu čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností a kritického myslenia žiakov 4. ročníka ZŠ. Jednotlivé aktivity tvoria prednášky na rôzne témy, besedy, hlasné, tiché a zážitkové čítanie, rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a samostatná práca žiakov s literárnym textom. Podujatia môžu byť vhodným doplnkom k jednotlivým predmetom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Časový harmonogram:

SEPTEMBER
Cesta knihy – tematické podujatie o histórii písma, kníh a knižníc. Pripomenieme si aj 100. výročie schválenia prvého zákona o verejných knižniciach v ČSR. V prípade záujmu si žiaci budú môcť vyskúšať knihovnícku prácu – obaliť knihu, požičať knihu, založiť knihu na správne miesto, opraviť poškodenú knihu.

OKTÓBER
Z múdrosti našich predkov – tematické podujatie o prísloviach a porekadlách spojené so zábavným vedomostným kvízom a čítaním textov v dolnooravských nárečiach.

NOVEMBER
Ezopské bájky – tematické podujatie o bájkach, ich najznámejšom autorovi Ezopovi a umeleckých prostriedkoch v bájkach spojené s tvorivými aktivitami.

DECEMBER
Vianoce od A po Z – rozprávanie o Vianociach a ich tradícii u nás doma i vo svete.

JANUÁR
Rozprávky a ich autori – tematické podujatie o známych slovenských i svetových rozprávkaroch a ich dielach.

FEBRUÁR
Oravské povesti – tematické podujatie o povestiach nášho regiónu.

MAREC
Kým sa zdvihne opona – tematické podujatie o vzťahu literatúry, divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Predstavenie známych literárnych hrdinov v rozhlasovom a televíznom spracovaní (Osmijanko, Ťuk-ťuk, Vranka Danka), tvorba scenára hry na motívy rozprávkového textu Jána Uličianskeho.

APRÍL
Príbehy v bublinách – tematické podujatie o komikse, o tom čo ho charakterizuje a ako vzniká, o jeho histórii a najznámejších hrdinoch. Súčasťou podujatia je tvorivá literárna dielňa.

MÁJ
Ja sa knižiek nebojím – literárno-vedomostný kvíz tematicky vychádzajúci z predchádzajúcich aktivít.

JÚN
Čitateľský denník – žiaci predstavia spolužiakom najzaujímavejšiu knihu, ktorú počas školského roka prečítali (uvítame aj písomný záznam o prečítanom, zaujímavé citáty, ilustrácie, vlastné hodnotenie).

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk