Biblioteka Orawska im. Antoniego Habovštiaka

O bibliotece
 • organizacja wspierająca założona przez Samorządowy Region Żylina;
 • regionalna instytucja kulturalno-informacyjna i edukacyjna obsługująca obywateli w każdym wieku;
 • centrum metodyczne, doradczo-konsultacyjne dla bibliotek publicznych i szkolnych w powiatach Dolny Kubin, Namestovo i Tvrdosin;
 • od 1. października 2020 r. prawnym przedstawicielem biblioteki jest Mgr. art. Roman Večerek, dyrektor biblioteki;
 • zapewnia swobodny dostęp do informacji, kupuje uniwersalne zbiory biblioteczne, które (dziś) zawierają ponad 98 000 dokumentów (z czego 43% to literatura edukacyjna dla dorosłych, 37% to beletrystyka dla dorosłych, 6% to literatura edukacyjna dla dzieci, a 14% to beletrystyka dla dzieci), podstawę zbiorów stanowią wydawnictwa książkowe w twardej i papierowej oprawie, czasopisma (czasopisma i gazety o charakterze lokalnym, regionalnym i narodowym) oraz dokumenty specjalne (zdjęcia, dokumenty, dokumenty muzyczne, slajdy, płyty, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty CD i DVD, płyty CD-ROM i inne dokumenty audiowizualne. Większość dokumentów w zbiorach jest w języku słowackim, a mniejszość jest w języku czeskim, angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, francuskim i inne języki;
 • baza danych zbiorów biblioteki jest dostępna dla użytkowników w postaci katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki (www.oravskakniznica.sk) lub wewnętrznie z poszczególnych oddziałów biblioteki;
Godziny otwarcia

Wrzesień – czerwiec
Poniedziałek od 08:00 do 16:00
Wtorek od 08:00 do 18:00
Środa od 10:00 do 18:00
Czwartek od 08:00 do 18:00
Piątek od 08:00 do 18:00
Sobota od 08:30 do 12:30
Niedziela ZAMKNIĘTE

Lipiec – sierpień
Poniedziałek od 08:00 do 16:00
Wtorek od 08:00 do 16:00
Środa od 10:00 do 18:00
Czwartek od 08:00 do 16:00
Piątek od 08:00 do 16:00
Sobota ZAMKNIĘTE
Niedziela ZAMKNIĘTE

Oś czasu
1951 początek działalności powiatowej biblioteki publicznej z 1817 książkami
1955 biblioteka uzyskała dwa pojedyncze pomieszczenia w Domu osvety (Centrum Kulturalno-Edukacyjne) i zaczęła się ukazywać broszura metodyczna dla pracowników bibliotek publicznych pt. „Bibliotekarz”.
1976 nowy dział literatury regionalnej i bibliografii zaczął oferować swoje usługi;
1981 biblioteka przeniosła się do własnego budynku
1985 powstał dział muzyczny, zaczęto kupować płyty i kasety audio do zbiorów biblioteki
1990 biblioteka powiatowa była zarządzana bezpośrednio przez Ministerstwo Kultury SR, otrzymała drugi budynek, w którym utworzono filię biblioteczną
1994 działalność biblioteki zaczęła podlegać stopniowej automatyzacji, rozpoczęto budowę sieci komputerowej; wprowadzono system biblioteczno-informacyjny „Libris” do przetwarzania książek
1995 wprowadzono system „Biblis” do przetwarzania artykułów o charakterze regionalnym
1996 Biblioteka Okręgowa została przemianowana na Bibliotekę Orawską, przestała mieć osobowość prawną i stała się jednostką organizacyjną Orawskiego Centrum Regionalnego
1997 wszystkie wydziały zaczęły korzystać z automatycznego systemu wypożyczeń, dzięki czemu można było rozpocząć w pełni zautomatyzowane działanie biblioteki. Oddział biblioteki został zlikwidowany, a drugi budynek został wyprzedany
1999 biblioteka ponownie uzyskała osobowość prawną
2000 została uruchomiona pierwsza publiczna stacja internetowa
2002 Samorządowy Region Żylina jako założyciel
2004 przebudowa budynku i nadanie mu nazwy Biblioteka Orawska im. Antoniego Habovštiaka
2006 katalog on-line na stronie internetowej biblioteki dostępny dla członków
2007 rozwój kontaktów transgranicznych z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej (Polska)
2010 rozwój kontaktów transgranicznych z Regionalní knihovna w Karwinie (Czechy)
2012 wprowadzono system biblioteczno-informacyjny „Clavius”
2014 docieplenie budynku głównego i zakończenie dobudowy trzykondygnacyjnej bez barier
Usługi informacji bibliotecznej

Warunki rejestracji i korzystania z usług

 • członkiem Biblioteki może być każda osoba fizyczna lub prawna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, przedłożyła dowód tożsamości oraz uiściła roczną składkę członkowską zgodnie z obowiązującym cennikiem; dzieci i młodzież do 15 roku życia mogą zostać członkami po uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela prawnego;
 • karta biblioteczna jest niezbywalna na inną osobę, a posiadacz karty musi niezwłocznie zgłosić utratę swojej karty lub wszelkie zmiany adresu i innych danych;
 • każdy członek może jednorazowo wypożyczyć do 15 pozycji z biblioteki, a czytelnicy nieletni do 10; książki można wypożyczać na okres 30 dni, czasopisma 7 dni, a dokumenty ze zbiorów specjalnych 14 dni;
 • użytkownicy są odpowiedzialni za wypożyczone dokumenty i muszą zwrócić je w stanie nienaruszonym w określonym terminie; wszelkie uszkodzenie lub utrata takich dokumentów podlega opłatom karnym zgodnie z obowiązującymi Zasadami Biblioteki i Wypożyczania;
 • okres wypożyczenia dokumentów można odnowić osobiście, on-line za pośrednictwem konta użytkownika, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jeżeli inny użytkownik nie zażąda dokumentu;

Podstawowe bezpłatne usługi

 • usługi wypożyczania obecności i nieobecności dokumentów ze zbiorów biblioteki, które obejmują ponad 98 000 pozycji bibliotecznych
 • usługi informacyjne – udzielanie informacji faktograficznych i bibliograficznych, doradztwo i konsultacje przy wyszukiwaniu i wyborze literatury;
 • publiczne stacje internetowe – internet dostępny dla szerokiej publiczności;
 • dostawa do domu dla użytkowników niepełnosprawnych, upośledzonych i przewlekle chorych oraz dla klientów w domach spokojnej starości i placówkach opieki społecznej;

Specjalne usługi płatne

 • rezerwacja dokumentów już wypożyczonych dla innych zainteresowanych;
 • wypożyczanie międzybiblioteczne – wypożyczanie książek, zamawianie kserokopii artykułów z czasopism z innych bibliotek;
 • usługi wyszukiwania – przetwarzanie list tematycznych literatury z elektronicznej bazy danych biblioteki i zewnętrznych źródeł informacji;
 • usługi reprograficzne – kopiowanie fragmentów dokumentów ze zbiorów biblioteki w celach naukowych;
 • możliwość skanowania zdjęć i dokumentów, pracy w edytorach tekstu i tabel, drukowania własnych dokumentów;

Usługi on-line na www.oravskakniznica.sk

 • wyszukiwanie dokumentów w katalogu on-line według tytułu, autora lub słów kluczowych wyrażających treść dokumentu;
 • przeszukiwanie w katalogu on-line bazy bibliograficznej materiałów regionalnych oraz bazy medalionów zmarłych osobowości orawskich;
 • przeglądanie kont użytkowników użytkowników, rezerwacja dokumentów znajdujących się w katalogu on-line, możliwość odnowienia wypożyczonych z biblioteki książek;
 • elektroniczne dostarczanie informacji i usług referencyjnych;
 • możliwość wysyłania elektronicznych zapytań o wypożyczenie międzybiblioteczne i wykonywanie badań;

Informacje z elektronicznych baz danych

 • wpis do elektronicznej bazy danych InfoTrac;
 • National Geographic – elektroniczna wersja czasopisma w języku angielskim dla numerów wydanych 1888 – 1988;
 • baza informacji prawnych – JASPI i EPRIS;
Działy biblioteczne i ich działalność

Dział beletrystyki, czytelnia

 • odpowiedzialny za centralne rejestry czytelników i uiszczanie rocznych opłat rejestracyjnych;
 • ułatwia dostęp dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat do zbioru poezji i prozy klasycznej i współczesnej zarówno w wersji oryginalnej, jak i przetłumaczonej;
 • zbiór obejmuje literaturę słowacką, czeską, angielską, niemiecką, francuską i rosyjską;
 • usługi wypożyczania książek i periodyków w obecności i nieobecności, rezerwacje literatury, usługi konsultacyjne i bibliograficzno-informacyjne;

Dział literatury faktu

 • ułatwia dostęp dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia do zbioru literatury ze wszystkich dyscyplin naukowych, biografii, książek z zakresu sztuki, architektury i rękodzieła, podręczników i wykładów, zbiorów praw i aktów prawnych, encyklopedii, słowników, map, atlasów , przewodniki turystyczne, literatura faktu, literatura do nauki języków obcych, czasopisma specjalistyczne i popularno-naukowe, muzyka i nagrania muzyczne;
 • ułatwia dostęp do beletrystyki i literatury specjalistycznej dla dzieci i dorosłych w języku polskim w ramach działu Biblioteki Polskiej;
 • usługi wypożyczania książek i periodyków w obecności i nieobecności, rezerwacje literatury, doradztwo w zakresie lokalizacji i doboru literatury, usługi bibliograficzno-informacyjne i badawcze, wypożyczanie międzybiblioteczne, wewnętrzne odsłuchy nagrań dźwiękowych na płytach CD, płytach gramofonowych i magnetycznych taśmy, czytanie czasopism, dostęp do internetu, skanowanie, kopiowanie i drukowanie dokumentów;
 • zapewnia użytkownikom dostęp do wewnętrznego katalogu on-line zbiorów biblioteki, dostęp do elektronicznych baz danych, prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie pracy z katalogiem on-line oraz korzystania z usług elektronicznych;

Dział literatury dziecięcej

 • ułatwia dostęp dzieciom i młodzieży do 14 roku życia do dzieł literackich, w tym książek planszowych, bajek, poezji, powieści, opowiadań, książek podróżniczych, literatury przygodowej i fantastycznej, literatury pozalekcyjnej dla uczniów szkół podstawowych i średnich uczniowie, literatura popularna i naukowa z różnych dyscyplin naukowych;
 • usługi wypożyczania książek, periodyków i dokumentów audiowizualnych w zakresie obecności i nieobecności, rezerwacje literatury, usługi konsultingowe i bibliograficzno-informacyjne, bezpłatny publiczny dostęp do internetu;
 • zapewnia użytkownikom dostęp do wewnętrznego katalogu on-line zbiorów biblioteki, prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie pracy z katalogiem on-line oraz korzystania z usług elektronicznych
 • prowadzi wydarzenia kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży;

Dział bibliografii i literatury regionalnej

 • gromadzi i udostępnia zbiory monografii, przewodników turystycznych, wydawnictw historycznych z miast regionu orawskiego, słowniki biograficzne, bibliografie, antologie, prace dyplomowe, licencjackie i seminaryjne o tematyce regionalnej, mapy, pocztówki, plakaty, zaproszenia oraz inne drobne materiały drukowane, dokumenty audio, literaturę korporacyjną, czasopisma regionalne, miejskie, miejskie i szkolne;
 • prowadzi monitoring mediów drukowanych, przetwarza i ułatwia dostęp do regionalnej bazy danych artykułów i bazy danych osobowości regionalnych, dostarcza informacji z regionalnych indeksów kart i archiwum wycinków, przetwarza i publikuje materiały bibliograficzne o tematyce regionalnej;
 • Usługi wypożyczania książek i periodyków w obecności i nieobecności, usługi konsultacyjne, badawcze i bibliograficzno-informacyjne;
Wydarzenia kulturalno-edukacyjne

Biblioteka Orawska Antoniego Habovstiaka corocznie organizuje ponad 600 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców w każdym wieku. Organizuje edukację informacyjną i wycieczki dla uczniów i studentów, imprezy tematyczne, spotkania pisarzy z czytelnikami, warsztaty i konkursy czytelników i sztuk plastycznych, godziny imponującej lektury, prezentacje nowych książek, wieczory literackie i wydarzenia poetyckie poświęcone rocznicom cenionych osobistości regionu, konkursy pism szkolnych, konkurs „Księga Orawska”, spotkanie Klubu Literackiego „Fontanna” i Klubu Fantazyjnego „Unicornus”.

Najciekawsze zajęcia

 • Hviezdoslavov Kubin – biblioteka jest wieloletnim współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu na recitalowe wykonanie artystyczne. W ramach wydarzenia organizowane są także spotkania pisarzy z czytelnikami w szkołach oraz wieczory literackie;
 • Hviezdoslavov Kubin – ogólnopolskie spotkania klubów literackich;
 • Słowacki Tydzień Bibliotek – ogólnopolskie wydarzenie nastawione na pozytywny rozgłos i promocję bibliotek jako instytucji kulturalnych i edukacyjnych, którego organizatorem jest Słowackie Stowarzyszenie Bibliotek. Biblioteka (w ramach tego wydarzenia) przygotowuje szeroki wachlarz różnorodnych działań. SAKACIK, to nagroda przyznawana bibliotekom za motywowaną działalność, którą Biblioteka Orawska im. Antoniego Habovstiaka otrzymała w 2007 roku;
 • Najlepsza Gazeta Szkolna – regionalny konkurs czasopism szkolnych dla szkół podstawowych na Orawie, przyznawany od 2004 roku;
 • Przyjaciel Biblioteki – nagroda przyznawana osobom fizycznym za dobrowolną współpracę i hojność;
 • Noc z Andersenem – międzynarodowe wydarzenie motywujące dzieci do czytania poprzez atrakcyjne formy lektury podczas noclegu w bibliotece;
 • Księga Orawska – ankieta czytelników dotycząca najciekawszej wydanej publikacji książkowej o tematyce regionalnej;
 • Biblioteki wszechczasów – regionalny konkurs wiedzy literackiej dla uczniów piątej klasy szkół podstawowych;
 • Czytanie z niezapominajką – regionalny konkurs literacko-merytoryczny dla uczniów I i II klas szkół podstawowych;

Działalność klubu

Fontána (Fontanna) – klub literacki działający przy bibliotece od 1999 roku. Jego członkowie biorą udział w konkursach literackich i czytaniach na żywo; ich prace prezentowane są także w periodykach, kolekcjach prac klubowych, czytaniach autorskich oraz podczas wieczorów literackich. Wydano kilka kolekcji dzieł z ich twórczości literackiej, w 2007 i 2010 roku wraz z pracami członków Klubu Literackiego w Limanowej.

Klub czytelników i rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim z dziećmi – dedykowany najmłodszym czytelnikom. Członkowie Klubu spotykają się w Ośrodku Położniczym „Píšťalka” na Dolnym Kubinie. Raz w miesiącu pracownica biblioteki przychodzi do Centrum Macierzyńskiego i czytają, uczą się rymowanek, rozmawiają o książkach itp.

Klub Fantazji „Jednorożec” – działa przy bibliotece od 2007 roku; we współpracy z biblioteką realizuje projekty poświęcone literaturze fantastycznej i jej autorom. W okresie wakacji klub organizuje nocne spotkanie w bibliotece „Noc Czarnego Jednorożca”.

Działalność wydawnicza
 • publikowanie bibliografii osobistych i tematycznych, polecanej bibliografii „Nowe książki ze zbiorów bibliotecznych”, kalendarzy, druków okolicznościowych i pamiątkowych oraz publikacji o osobowościach regionu, wydarzeniach i działalności biblioteki;
 • publikowanie książek we współpracy z autorami i wydawcami;
 • od 2009 roku ukazuje się Priateľ knižnice (Przyjaciel Biblioteki), pismo, które oprócz informacji o działalności biblioteki, podaje kalendarium znaczących rocznic wybitnych osobistości z Orawy poprzez dane o ich życiu i twórczości. Przedstawia także aktualne osobistości kultury, nowe książki z regionu i ich autorów, przedstawia wybór prac członków Klubu Literackiego „Fontanna”, a także teksty literackie innych autorów;
Działalność projektowa

Dzięki działaniom projektowym biblioteka z powodzeniem pozyskuje pozabudżetowe środki na zakup literatury, materiałów, wyposażenia technicznego oraz działalności kulturalno-oświatowej. Od 2001 roku wspierane są projekty Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej, Fundacji „Hodina def om”, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Konta Pomarańczowego, programu grantowego Samorządowego Regionu Żylina. W 2007 roku z funduszy europejskich w ramach INTERREG III A PR – SR 2004-2006, Program Inicjatyw Wspólnotowych, Fundusz Mikroprojektów wspierany był projekt „Wspólny Słowacko-Polski Rok Biblioteczny”. Projekt został zrealizowany przy współpracy partnerskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Działania projektu – wspólne wystawy dokumentów o charakterze regionalnym i materiałów o tematyce turystycznej, występy mieszkańców (historyk, pisarz i wydawca Peter Huba przedstawił się w Limanowej, publicysta Zbygniew Sułkowski w Dolnym Kubinie), Noc z Andersenem z udział dzieci ze Słowacji i Polski, konkurs czasopism szkolnych ze słowackich i polskich szkół podstawowych, spotkanie literatów z obu gmin oraz wydanie wspólnego zbioru dzieł, oprowadzanie bibliotekarzy Biblioteki Orawskiej im. Antoniego Habovstiaka w bibliotekach Limanowa, Wieliczka i Kraków, seminaria poświęcone zagadnieniom literatury i bibliografii regionalnej, praca z dziecięcymi czytelnikami oraz doskonalenie wnętrz oddziałów dziecięcych i życia społecznego Dolnego Kubina i Limanowej.

W 2010 roku współpraca transgraniczna z Biblioteką w Limanowej znacznie się zacieśniła, Biblioteka Orawska została organizatorem projektu „Książka pomostem do wzajemnego zrozumienia”, a biblioteka w Limanowej organizatorem projektu Transgranicznego Dialogu Kulturowego. Oba projekty były wspierane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Transgranicznego Polska – Słowacja 2007-2013. Działania projektu Biblioteki Orawskiej polegały na wydaniu dwujęzycznej bajki napisanej przez autorkę regionalną Blazenę Miksikovą i ilustratorkę Editę Kubickovą pt. „Rozpravkove sarkany – Bajkowe latawce” – uroczyste prezentacje książki, pisarka -spotkania czytelników, warsztaty plastyczne inspirowane wydaną publikacją w bibliotekach Dolnego Kubina, Limanowej i Biblioteki Publicznej w Rużomberku, wizyty edukacyjne w gminach i bibliotekach Limanowej i Zakopanego, spotkania członków i sympatyków Klubu Polskiego, fundusze nowe publikacje i filmy na DVD w języku polskim, a także tłumaczenia klasycznej i współczesnej literatury polskiej, literatury językoznawczej, publikacje dotyczące historii Polski i współczesnej, do zbiorów bibliotecznych dodano publikacje dotyczące wiedzy o procesach integracyjnych w obu krajach , publikowanie słowackich tłumaczeń esejów, wspomnień i refleksji na temat Bożego Narodzenia L. imanowa lokal i publicysta, Jerzy Bogacz. Projekt został sfinalizowany w lutym 2011 r. Na międzynarodowej konferencji oceniającej rozwój i wyniki współpracy transgranicznej między słowackimi i polskimi instytucjami kultury.

Rok 2010 był rokiem nawiązania współpracy z Regionalni knihovna (Biblioteka Regionalna) w Karwinie, która została partnerem podczas realizacji projektu „Pozwól nam przedstawić tradycje historyczne”, wspieranego przez Unię Europejską, finansowanego przez ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Transgranicznego Republika Słowacka – Czechy 2007-2013 oraz z Funduszu Mikroprojektów administrowanego przez Samorządowy Region Trenczyński. Działania projektu obejmują wystawy dokumentów regionalnych „Poznajmy się”, warsztaty czytelnicze i plastyczne poświęcone legendom regionu, wydanie audiobooka z legendami, pobyt edukacyjny dla słowackich i czeskich dzieci w Dolnych Kubin, wizyta edukacyjna w Karwinie, wystawy ilustracji dziecięcych, quiz literacki on-line, wydanie publikacji o działaniach projektu oraz międzynarodowa konferencja poświęcona wspieraniu dzieci i młodzieży w czytaniu.

Zrealizowaliśmy także inne projekty realizowane we współpracy z bibliotekami partnerskimi w podobnym duchu. Projekty „Wzajemne powiązanie – przeszłość i teraźniejszość” oraz „Wzajemne inspiracje kulturowe – tradycyjne i innowacyjne” realizowane były w ramach Programu Transgranicznego Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz „Wyprawy na rzecz wzajemnej wiedzy kulturowej” i „Kultura łączy My ”były realizowane w ramach Programu Transgranicznego Słowacja – Czechy 2007-2013.

Zarówno polscy, jak i czescy partnerzy, biblioteki w Limanowej i Karwinie potwierdziły zainteresowanie i chęć udziału w przyszłych wspólnych projektach.

Kontakt

Mgr. art. Roman Večerek, dyrektor
numer telefonu: +421 43 586 3368
e-mail: orknizdk@vuczilina.sk