Medzinárodné pracovné stretnutie v knižnici

Oravská knižnica Antona Habovštiaka poskytuje útočisko aj na rôzne konferencie, či pracovné stretnutia.

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS (KIC EDUKOS) v rámci medzinárodného projektu Spoločne za systémové zmeny v trestnej justícii, realizovaného v rámci programu ERASMUS + v partnerstve s RUBIKON CENTRUM z Českej republiky, CRIMINAL JUSTICE ALLIANCE z Veľkej Británie a RESTORATIVE JUSTICE NEDERLAND z Holandska organizovalo pracovné stretnutie zamerané na výmenu príkladov dobrej praxe v oblasti presadzovania a prípravy systémových zmien v trestnej justícii na Slovensku, ako aj príklady inovatívnych a humánnych foriem práce s odsúdenými osobami na Slovensku. Jednalo sa v poradí o tretie projektové stretnutie. Prvé dva sa konali minulý rok v Prahe a Londýne.

Na stretnutí sa zúčastnilo 14 reprezentantov partnerských organizácii a za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnili (v abecednom poradí) krajský prokurátor KS v Žiline JUDr. Tomáš Balogh, vedúci oddelenia probácie a mediácie Krajského súdu v Žiline PhDr. Vladimír Cehlár PhD., zástupca riaditeľa odboru výkonu väzby a výkonu trestu ZVJS JUDr. Jozef Griger a pedagogička fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach MgA. Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.