Anton Habovštiak

Strana 1/5


Životopis

Anton Habovštiak

PhDr. Anton Habovštiak, DrSc. bol všestrannou osobnosťou 20. storočia. Ako vedec, spisovateľ, kultúrny a spoločenský dejateľ zanechal hlbokú stopu v slovenskej jazykovede, literatúre, i folkloristike.

Jeho manželka Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc. sa venuje výskumu dejín slovenského jazyka a lexikológii, ako aj otázkam jazykovej kultúry. Je autorkou vyše 20 knižných monografií, príručiek a učebníc. Napísala Jazyk a literatúra (1977), Slovenčina známa i neznáma (1996) a zbierky pranostík Svätí a počasie (1994), stala sa znalkyňou jazykovedného diela Antona Bernoláka.

Väčšinu svojho života prežil Anton Habovštiak v Bratislave, napriek tomu ostal svojim dielom i duchom verný Oravcom. „Orava znamená pre mňa domov, teda to najcennejšie, čo život môže človeku poskytnúť. Ba ťažko povedať, čo je vlastne domov. S Oravou som bytostne spätý, nesiem si so sebou pečať svojho rodiska, preukaz totožnosti, ktorý by som nechcel zameniť za nič na svete“.

Anton Habovštiak sa narodil 22. septembra 1924 v obci Krivá. V rokoch 1938-1946 študoval na gymnáziách v Trstenej a v Dolnom Kubíne, 1946-51 študoval slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.

Ako jazykovedca ho zaujímal najmä rodný oravský kraj. Je autorom nárečovej monografie Oravské nárečia (1965), jazykovednej eseje Hviezdoslav a slovenčina (1969), monografie Oravské chotárne názvy (1970) a dialektologickej monografie Oravci o svojej minulosti (1983). Autorsky sa podieľal na príprave monumentálneho štvorzväzkového jazykovedného diela Atlas slovenského jazyka (1968-84). Vo viacerých štúdiách analyzoval jazyk, reč, slovník a umelecký štýl v dielach slovenských spisovateľov (M. Kukučín, T. H. Florin, F. Hečko, J. Bodenek a i.). S oravským prostredím je spätá aj jeho účasť na tvorbe vlastivedných regionálnych monografií Oravská Polhora (1989), Hruštín (1990), Oravská Lesná (1991), Vavrečka (1994).

S jazykovedným a vlastivedným bádaním úzko súvisí i jeho literárna tvorba. Umelecky stvárnil motívy ľudových rozprávok a povestí, ktoré zaznamenal počas dialektologických výskumov. Zameriaval sa v nich na detských čitateľov. Z rozprávkových kníh sú známe Tri víly na salaši (1966), Odvážny Benko a zakliaty zámok (1985) Trojaké husličky (1991), Kniha rozprávok (1997), Vianočné rozprávky (1998) a z povestí Zlaté dukáty v Choči (1970), Oravské povesti (1978), Povesti o Oravskom zámku (1994), Povesti oravskej doliny (2000) a Povesti spod Rozsutca (2006). Napísal romány pre deti a mládež Plátennícka pieseň (1985) a Plátenícka pieseň a jej finále (1999). Rodné oravské prostredie zachytil v knihe esejí Oravské chodníčky (1985).

Nábožensky motivované eseje sústredil do práce Dni sviatočné i všedné (1995) a meditácie do súboru Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži (1995), náboženskej tematiky sa týkala aj populárno-náučná kniha Cesty kríža (1992). Ako prozaik vydal zbierky noviel Volanie domova (1992) a Mať moja, mať moja (1999), v poviedkových súboroch Aj také sú Božie cesty (1995), Srdcia, čo našli lásku (1999) a v portrétnej knihe Za mrakmi je moje milované Slnko (1996) vykreslil osudy ľudí perzekvovaných totalitným režimom za náboženské presvedčenie.

Anton Habovštiak zomrel 14. apríla 2004 v Bratislave.

Strana 2/5


Biografické kalendárium

1924 2. septembra 1924 sa narodil Anton Habovštiak v Krivej na Orave. Bol prvým dieťaťom Františka Habovštiaka a Terézie, rod. Lofajovej.
1931 až 1938 Vychodil sedem tried rímsko-katolíckej školy v Krivej.
1937 Narodil sa brat Jozef Habovštiak.
1938 až 1941 Navštevoval obnovené, nižšie Štátne gymnázium v Trstenej.
1945 Odmietol narukovať k fašistickým armádam, bol zatknutý a odvedený do zaisťovacieho tábora v Martine.
1941 až 1946 Vychodil vyššie triedy Štátneho gymnázia v Dolnom Kubíne. Maturoval s vyznamenaním.
1946 až 1951 Študoval slovenský a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1948 až 1949 Na Štátnom konzervatóriu v Bratislave vyučoval externe francúzsky jazyk.
1948 Podľa Dotazníka pre výskum slovenských nárečí I, vykonával od roku 1948 výskumy najprv po Orave, potom aj na iných miestach Slovenska. V druhom ročníku univerzitného štúdia uverejnil prvý jazykovedný príspevok: Stredoslovenské ä, ã na rozhraní dolnej a strednej Oravy. Odvtedy neprestal publikovať.
1949 Ako člen katolíckej vysokoškolskej organizácie „Moyzes“ bol pre podozrenie z protištátnej činnosti zatknutý a vyšetrovaný. Otec zomrel ako päťdesiatročný. Bol členom Hviezdoslavovho recitačného súboru, ktorý viedol V. Mihálik a členom vysokoškolského súboru „Lúčnica“.
1950 Nastúpil do Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, pôsobil ako samostatný vedecký pracovník až do roku 1993.
1950 až 1955 Zastával funkciu tajomníka ortopedickej komisie.
1951 Obhájil dizertačnú prácu Nárečová monografia obcí na rozhraní dolnej a strednej Oravy a získal titul doktora filozofie.
1953 až 1962 V historicko-dialektologickom oddelení viedol ako vedúci nárečové práce. Oženil sa s Katarínou Dobroslavou, rodenou Kuchárikovou.
1954 až 1955 Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského prednášal pre poslucháčov národopisu slovenskú dialektológiu. V roku 1954 sa mu narodila prvá dcéra Anna.
1955 Narodila sa mu druhá dcéra Katarína.
1957 až 1974 Zastával funkciu tajomníka dialektologickej komisie.
1958 až 1993 Ako člen pracovnej skupiny participoval na prácach Slovanského jazykového atlasu, zabezpečoval preň na území Slovenska výskum slovenských nárečí a realizáciu organizačných; a koncepčných prác podľa rozhodnutia Medzinárodnej komisie. Narodila sa mu tretia dcéra Mária.
1960 Obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Oravské nárečia a získal hodnosť kandidáta filozofických vied, práca vyšla knižne v roku 1965 v skrátenom rozsahu (bez syntaxe).
1963 Vyšla prvá zbierka rozprávok z Oravy s názvom Pastierik a zbojníci.
1964 Zostavil Dotazník pre výskum slovenských nárečí II. (lexikálnu časť pripravil A. Habovštiak, slovotvornú časť pripravil F. Buffa).
1965 až 1970 Na základe Dotazníka pre výskum slovenských nárečí II. skúmal, organizoval a viedol výskum pre Atlas slovenského jazyka III.-IV.; bol členom Komisie pre názvy obcí na Slovensku pri kancelárii Slovenskej národnej rady.
1966 Pre podozrenie z protištátnej činnosti bol zatknutý a vyšetrovaný. Vyšli rozprávky z Liptova Tri víly na salaši.
1968 Aktívne sa zúčastnil na VI. medzinárodnom zjazde slavistov v Prahe. Je spoluautorom Atlasu slovenského jazyka I (vokalizmus a konsonantizmus) a spoluautorom Slovníka slovenských nárečí. Ukážkový zväzok. Vyšla zbierka rozprávok Kráľovič a krásna Zuzana a zbierka rozprávok O kaštieli v šírom poli.
1969 Vyšla jazykovedná esej Hviezdoslav a slovenčina.
1970 Vyšli Oravské chotárne názvy; zbierka povestí Proroctvo kráľa Mateja a zbierka Zlaté dukáty v Choči. Od roku 1970 bol členom Zväzu slovenských spisovateľov. Od tohto roku participoval ako spoluautor na viacerých monografiách oravských obcí.
1972 Zúčastnil sa na V. medzinárodnom seminári macedónskeho jazyka a literatúry v Skopje a Ochride. Vyšla zbierka rozprávok Kráľ a múdry sedliak, zbierka rozprávok Tri píšťalôčky a gramofónová platňa rozprávky O bačovi a zakliatom kráľovičovi.
1973 Zúčastnil sa na VII. medzinárodnom kongrese slavistov vo Varšave.
1974 Vyšla zbierka Viktorine zvony. Strieborná čestná plaketa Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.
1975 až 1988 Prednášal pre zahraničných slavistov a slovakistov na letnej škole Studia academica slovaca v Bratislave.
1978 Vyšla zbierka Oravské povesti. Pamätná medaila predsedníctva Slovenskej akadémie vied pri príležitosti životného jubilea.
1979 Strieborná čestná plaketa Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied za zásluhy v spoločenských vedách.
1977 až 1993 Od roku 1977 bol členom Komisie pre Slovanský jazykový atlas (Obščeslavianskij lingvističeskij atlas) pri Medzinárodnom komitéte slavistov a členom redakčného kolégia.
1980 Vyšla zbierka povestí Jánošíkova studnička a zbierka povestí O orlovi na Bielej skale.
1981 Vyšla zbierka rozprávok Snehobiela košeľa.
1983 Vyšla monografia Oravci o svojej minulosti s podtitulom Reč a slovesnosť oravského ľudu. Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo Oravci o svojej minulosti. Zúčastnil sa na IX. medzinárodnom zjazde slavistov v Kijeve. Pamätná medaila Matice slovenskej za zásluhy o jazykový výskum a literárnu tvorbu.
1984 Vyšiel Atlas slovenského jazyka IV. (Lexika). Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied za zásluhy v spoločenských vedách. Plaketa Slovenského literárneho fondu pri príležitosti 60. narodenín. Medaila za zásluhy o výstavbu Oravy, ktorú udelila Rada Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne.
1985 Vyšiel román Plátennícka pieseň; eseje Oravské chodníčky, zbierka rozprávok Odvážny Benko a zakliaty zámok.
1986 Cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied (za Atlas slovenského jazyka IV.); pamätná medaila múzea Ľ. Štúra v Modre.
1987 Vyšli povesti Kukučkine slzy; Cena Slovenskej akadémie vied (člen kolektívu).
1988 Vyšlo slavistické dielo Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija lexiko-slovobrazovateľnaja, Moskva (spoluautor); Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja, Beograd (spoluautor).
1989 Čestné uznanie a medaila Slovenského literárneho fondu za rozvoj socialistickej kultúry; zomrela matka vo veku 93 rokov.
1991 Vyšli rozprávky Poklad nad všetky poklady (v roku 1996 v nemeckom preklade Schatz aller Schätze), rozprávky Trojaké husličky (v roku 1994 v českom preklade Troje housličky).
1992 Vyšli novely Volanie domova; literatúra faktu Cesta kríža. Od roku 1992 je členom redakcie časopisu Slavica Slovaca.
1993 Vyšla jazykovedná komparatistická práca zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (so zreteľom na lingvistickú geografiu); vyšla Encyklopédia jazykovedy (spoluautor). Odchod do dôchodku.
1994 Vyšiel Slovník slovenských nárečí I, A-K (spoluautor).
1995 V edícii krátkych slovníkov základných slovenských nárečí vyšiel Krátky slovník nárečia slovenského oravského; eseje Dni sviatočné a všedné; poviedky Aj také sú Božie cesty; esejisticko-etnografická publikácia pre deti Kráľ nad kráľmi sa narodil; meditatívne texty k Haydnovej rovnomennej skladbe Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži, vyšiel aj rozšírený román Plátennícka pieseň a jej finále.
1995 až 1999 Námety pre seriál Slovenskej televízie Malé biblické príbehy.
1996 Vyšli povesti Zakliate ovečky pod Rozsutcom; ako literatúra faktu Za mrakmi je moje milované Slnko; Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.
1997 V edícii krátkych slovníkov základných slovenských nárečí vyšiel Krátky slovník nárečia slovenského pivnického; vyšla Kniha rozprávok.
1998 Vyšli vianočné rozprávky (CD); medaila – Pocta Antona Bernoláka za kultúru rozprávačského slova a upevňovaní vzťahu národa k vlastným dejinám.
1999 Vyšla zbierka rozprávok Remeslo má zlaté dno (pod názvom Rzemioslo dostatek przynioslo vyšla v poľštine, spoluautor); rodná obec Krivá mu udelila pri príležitosti 75. výročia narodenia čestné občianstvo; Matica slovenská mu pri príležitosti tohto jubilea udelila pamätnú medailu Matice slovenskej.
2000 Vyšli Povesti oravskej doliny; STV vydala dve videokazety Malé biblické príbehy. Starý zákon – I. séria, Starý zákon – II. séria.
2001 Vyšla kniha Boli soľou i svetlom (spoluautor); vyšiel Predslov k zbierke Janko Hraško a iné slovenské rozprávky podľa Pavla Dobšinského (slovensko-anglické dvojjazyčné vydanie).
2002 Vyšiel prepis rukopisu Meditácie a modlitby sestry Zdenky.
2003 Vyšli Slovenské povesti II; Dňa 14. novembra udeľuje Žilinský samosprávny kraj Čestné občianstvo Žilinského samosprávneho kraja.
2004 18. februára Rada Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru udeľuje čestné uznanie za osobný prínos o kresťanské hodnoty v kultúre Slovenska; 2. marca udeľuje Spolok slovenských spisovateľov Pamätnú medailu; 14. apríla zomrel v Bratislave; Vyšli Oravské chodníčky vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov; V júni udeľuje Literárny fond za rok 2003 Prémiu za literárnu tvorbu in memoriam; 9. decembra slávnostný akt pomenovania Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne na Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka.
2005 1. januára prezident SR udelil Antonovi Habovštiakovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam.
2006 Vyšlo druhé vydanie monografie o oravských nárečiach Oravci o svojej minulosti a Povesti spod Rozsutca (spoluautor).

Strana 3/5


Výberová bibliografia

Súpis obsahuje výber z rozsiahlej jazykovednej, literárnej a inej činnosti A. Habovštiaka. Usilovali sme sa zachytiť všetky oblasti jeho tvorivého záujmu.

Záznamy sú tematicky zoradené do troch kapitol: Jazykoveda, Beletria a Literatúra o autorovi. Usporiadanie bibliografie je chronologické. V rámci príslušného roka sú záznamy usporiadané abecedne.

Kapitola Jazykoveda je členená na súpis knižných prác (autorských a spoluautorských) a na súpis štúdií.

Kapitola Beletria je členená na povesti a rozprávky, román, eseje, novely a poviedky, literatúra faktu, divadelná hra, zvukové dokumenty a publicistické príspevky.

Tretiu kapitolu tvorí Literatúra o A. Habovštiakovi a jeho diele. Je to výber biografických článkov, rozhovorov a príspevkov o jeho živote a tvorbe.

Komplexná bibliografia jazykovednej činnosti A. Habovštiaka je spracovaná v súbornej personálnej bibliografii L. Dvonča Slovenskí jazykovedci (MT, 1987 ; BA, 1997, 1998) a v personálnej bibliografii Augustína Maťovčíka (DK, 1984). Z nich sme vychádzali pri koncepcii a tvorbe tejto bibliografie. Ďalším informačným zdrojom bol CD Rom – Slovenská národná bibliografia (články a knihy).

1 JAZYKOVEDA

1.1 Autorské vedecké knižné práce

Oravské nárečia. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 544 s.
Hviezdoslav a slovenčina : pre účastníkov 16. Hviezdoslavovho Kubína. Dolný Kubín, 1969. [22] s.
Oravské chotárne názvy. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo ; Oravský Podzámok : Oravské múzeum, 1970. 93 [3] s.
Oravci o svojej minulosti : reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin : Osveta, 1983. 375 s.
Atlas slovenského jazyka 4. Lexika. Časť prvá : mapy. Bratislava : Veda, 1984. 464 s.
Atlas slovenského jazyka 4. Lexika. Časť druhá : Úvod. Komentáre. Dotazník. Indexy. Bratislava : Veda, 1984. 368 s.
Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (so zreteľom na lingvistickú geografiu). Bratislava : Veda, 1993. 192 s. ISBN 80-224-0366-0.
Krátky slovník nárečia slovenského oravského podľa Dr. Antona Habovštiaka : človeka po reči spoznáš. Bratislava : Print-Servis, 1995. 330 s. ISBN 80-88755-19-0.
Krátky slovník nárečia slovenského pivnického podľa Antona Habovštiaka. Bratislava : Print-Servis, 1997. 231 s. ISBN 80-88755-54-9.
Krátky slovník nárečia slovenského gornomitropolského podľa Antona Habovštiaka. Bratislava : Print-Servis, 1998. 280 s. ISBN 80-88755-73-5.
Oravci o svojej minulosti : reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. 305 s. ISBN 80-89208-18-5.

1.2 Spoluautorské vedecké knižné práce

Dotazník pre výskum slovenských nárečí II. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1964. 131 + 68 s.
Atlas slovenského jazyka 1. Vokalizmus a konsonantizmus : časť prvá – mapy : časť druhá – Úvod. Komentáre. Materiály. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968. 314 mp. 200 s.
Slovník slovenských nárečí : ukážkový zväzok. Bratislava : Veda, 1980. 280 [3] s.
Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija fonetiko-grammatičeskaja : 1. Reflexy. Beograd : Serbskaja akademia nauk i iskusst, 1988. 164 s.
Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : serija lexiko-slovoobrazovateľnaja : Vypusk 1. Životnyj mir. Moskva : Nauka 1988.
Encyklopédia jazykovedy. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9.
Slovník slovenských nárečí. 1. A-K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8.

1.3 Jazykovedné štúdie (výber)

(1948-1955)

Nárečové ukážky z Oravy. In Jazykovedný sborník, 1948, roč. 3, s. 86-89.
Stredoslovenské ä, ä na rozhraní dolnej a strednej Oravy. In Jazykovedný sborník, 1948, roč. 3, s. 17-23.
Prvky ľudovej reči v Hečkovom románe Drevená dedina. In Slovenská reč, 1951/52, roč. 18, s. 192-201.
O výslovnosti skupín le, li. In Slovenská reč, 1952/53, roč. 18, s. 225-234.
K etymológii názvov Čierťaž, Črchľa, Čremoš. In Jazykovedný časopis, 1954, roč. 8, s. 244-247.
Slovenská dialektológia v rokoch 1938-1953. In Jazykovedný časopis, 1954, roč. 8, s. 69-107.
Striednice za predhist. ъ, ь v oravských nárečiach. In Adolfu Kellnerovi : sborník jazykovědných studií. Opava: Slezský studijný ústav, 1954, s. 126-133.
Genitívne tvary mask. pl. na –uov (-vov, -uof) v slovenských nárečiach. In Slovenská reč, 1955, roč. 20, s. 156-162.
Materinská moja reč… In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 1955, roč. 1, s. 97-100.
O zásadách transkripcie nárečových prejavov. In Slovenský národopis, 1955, roč. 3, s.

(1956-1965)

Ľudovít Štúr a slovenské nárečia. In Slovenská reč, 1956, roč. 21, s. 218-232.
[Nárečová charakteristika obcí Turá Lúka, Liptovské Sliače, Podkonice, Bajerov, Veľké Zalužice, Rejdová.] In Slovenské ľudové piesne III. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956, s. 46-47, 136-137, 269, 354-355, 466-467, 559.
O charakteristických vlastnostiach ľudovej reči. In Na pomoc ľudovým rozprávačom : metodická príručka s ukážkovými textami pre ľudových rozprávačov a záujemcov o ľudové rozprávanie. Bratislava : Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti 1956, s. 55-65.
Vydávať či nevydávať nárečové monografie? In Slovenská reč, 1956, roč. 21, s. 107-109.
Dve štúdie z oravskej dialektológie : I. Kvantita a rytmický zákon v oravských nárečiach : II. Tvorenie chotárnych názvov na Orave. In Jazykovedné štúdie 2. Dialektológia. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1957, s. 139-177.
Ako využiť nárečia pri vyučovaní slovenčiny. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 1958, roč. 4, s. 161-165.
Diferenciácia oravských nárečí vo svetle kolonizačných prúdov. In Jazykovedný časopis, 1958, roč. 9, s. 117-138.
O dialektizmoch v Bodenkovej knihe Na starom grunte. In Slovenská reč, 1958, roč. 23, s. 185-194.
Pomenovanie rasca v slovenských nárečiach. In Studie ze slovanské jazykovědy : sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávnička. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958, s. 325-335.
Prace dialektogiczne w Słowacji. In Poradnik Językowy, 1958, s. 77-81.
Zo súčasnej slovenskej dialektológie. In: Informačný bulletin pre jazykové otázky, 1960, roč. 1, č. 2, s. 6-9.
O slovách driev a drelej. In Slovenská reč, 1961, roč. 26, s. 160-164.
O spolupráci jazykovedy a národopisu na úseku terminológie. In Slovenský národopis, 1961, roč. 9, s. 138-142. Správa.
O výskume pastierskej terminológie. In Slovenský národopis, 1961, roč. 9, s. 653-658.
O výskume slovnej zásoby slovenských nárečí. In Slovo a slovesnosť, 1961, roč. 22, s. 30-40.
Oravské pomiestné [!] názvy utvorené od mien a priezvisk. In Onomastica, 1961, roč. 7, s. 181-190.
K výslovnosti názvu Necpaly. In Slovenská reč, 1962, roč. 27, s. 37-40.
Kolonizácia ako jeden z činiteľov pri utváraní nárečí. In Problémy marxistické jazykovědy. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962, s. 367-371.
Názvy „podstřeší“ v českých a slovenských nářečích. In Slavia, 1962, roč. 31, s. 166-185 (spoluautor).
Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí. In Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference 17.-21.4.1961. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962, 398-403.
Vplyv valašskej kolonizácie na stredoslovenské nárečia. In Jazykovedný časopis, 1962, roč. 13, s. 8-27.
Medzinárodná konferencia o prácach na Slovanskom jazykovom atlase (správa o konferencii konanej v dňoch 11.3-7.4.1963 v Dusznikách v Poľsku). In Jazykovedný časopis, 1963, roč. 14, s. 166-171.
Obščeslavianskij lingvističeskij atlas i issledovanija pastbiščno-skotovodčeskoj terminologii. In Carpatica, 1963, roč. 3, s. 9-12.
Spisovná slovenčina a nárečia. In Jazykovedné štúdie 7. : spisovný jazyk. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 200-212.
Na okraj jedného príspevku o pastierskej terminológii. In Slovenský národopis, 1964, roč. 12, s. 640-645.
[Nárečová charakteristika obcí Čičmany, Zuberec, Batizovce, Hrochoť.] In Slovenské ľudové piesne IV. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964, s. 36, 160-161, 243, 369.
Názov rázvora v slovenských nárečiach. In Prace filologiczne, 1964, roč. 18, zv. 2, s. 191-198.
Poznámky k druhému vydaniu Bodenkovej knihy Na starom grunte. In Slovenská reč, 1964, roč. 29, s. 65-74.
Slová s počiatočnou skupinou čr- (psl. čьr-) v slovenských nárečiach. In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : philologica 16. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964, s. 147-153.
Pastušvskaja terminologija v Obščeslavianskom lingvističeskom atlase. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija. Moskva : Nauka, 1965, s. 109-116.

(1966-1975)

K diferenciácii vkladných samohlások v gen. pl. fem. a neut. v slovenských nárečiach. In Jazykovedné štúdie 6. : štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966, s. 5-17.
K otázke zvukovej stránky vety a jej stavby. In Jazyk a umelecké dielo. Bratislava : Mladé letá, 1966, s. 174-177.
K výskumu slovnej zásoby slovenských nárečí. In Slovenská reč, 1967, roč. 32, s. 224-228.
Slovná zásoba a jej výskum na Slovensku. In Jazykovědné aktuality, 1967, č.3 , s. 1-7.
Využitie nárečí v slovenskej literatúre. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 1966/67, roč. 13, s. 294-297.
O metódach výskumu a spracovaní slovnej zásoby v nárečiach. In Bulletin celoštátneho dialektologického seminára Katedry ukrajinského jazyka a literatúry pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, b.r., s. 77-91.
Geomorfologický činiteľ pri utváraní slovenských nárečí. In Jazykovedný časopis, 1968, roč. 19, s. 159-168.
K charakteristike slovnej zásoby slovenského nárečia v G. Mitropolii (Bulharsko). In Slavica Slovaca, 3, 1968, s. 299-314.
Nárečia Banskobystrického okresu. In Slovník obcí Banskobystrického okresu. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 67-68.
O budovaní kartotéky pre Slovenský nárečový slovník. In Slovenská reč, 1968, roč. 33, s. 223-229.
Oravské nárečia vo vzťahu k dejinám Oravy. In Zborník Oravského múzea. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 120-141.
Prezývky obyvateľov obcí na Orave. In I. slovenská onomastická konferencia : Bratislava 5.-6. decembra 1967 : zborník materiálov. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV ; Slovenská onomastická komisia pri Vedeckom kolégiu jazykovedy SAV 1968, s. 71-80.
Serbski rěčny atlas a Atlas slovenského jazyka. In Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen : Domowina-Verlag, 1968, s. 207-211.
Stav a úlohy jazykovedného výskumu na Orave. In Sympózium o regionálnom výskume Oravy : materiály z rokovania. Oravský Podzámok, 1968, s. 31-39.
K lexikálnej hranici stredoslovenských, západoslovenských a východoslovenských nárečí. In Jazykovedné štúdie 10. : Štolcov zborník. Bratislava : vydavateľstvo SAV, 1969, s. 187-197.
Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí vo vzťahu k župnému zriadeniu. In Slavistické štúdie jazykovedné. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969, s. 199-212.
Názvy humna a jeho častí v slovenských nárečiach. In Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969, s. 25-30.
O pôvode prezývok obyvateľov obcí na Orave. In Slovenský národopis, 1969, roč. 17, s. 276-283.
P. O. Hviezdoslav – majster slovenského slova. In Kultúra slova,1969, roč. 3, s. 299-302.
Spisovný jazyk a nárečia. In Kultúra slova, 1969, roč. 3, s. 97-100.
Charakteristika nárečia obce Podbiel. In Podbiel : k 400 rokom trvania obce. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970, s. 34-39.
Ľudové výklady oravských chotárnych názvov. In Onomastické práce 3. Praha : Místopisná komisie ČSAV, 1970, s. 65-70.
Nárečové zápisy Šimona Zolyomiho. In Slovenská reč, 1970, roč. 35, s. 275-280.
O tvorení chotárnych názvov na slovensko-poľskom pomedzí. In Zborník materiálov zo sympózia o teoretických a metodologických otázkach onomastiky a II. slovenskej onomastickej konferencie v Nitre 22.-24. mája 1969. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970, s. 157-161.
O výskume slovníka a frazeológie slovenských nárečí. In Slovenská reč, 1970, roč. 35, s. 23-28.
Pomoc matičiarov pri výskume slovenských nárečí. In Problematika regionalistického výskumu. Martin : Matica slovenská, 1970, s. 32-40.
Theo H. Florin a jeho básnická reč. In Slovenská reč, 1970, roč. 35, s. 169-174.
Nedobrá choroba, padúcnica, či zrádnik? In Kultúra slova,1971, roč. 5, s. 113-115.
O dvoch príčinách synoným v spisovnej slovenčine. In Jazykovedné štúdie 11. : Jónov zborník. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971, s. 57-68 (spoluautor).
O názvoch kvas, nácesto, droždie, odmlad. In Kultúra slova, 1971, roč. 5, s. 273-276.
O terminológii hornooravských plátenníkov. In Zborník Oravského múzea. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 80-93.
Slovná zásoba východoslovenských nárečí zo zemepisného hľadiska. In Nové obzory. 13. : spoločenskovedný zborník východného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1971, s. 313-320.
Hovorená podoba slovenčiny v oravských mestách. In Hovorená podoba spisovnej slovenčiny : referáty a diskusné príspevky z konferencie dňa 6.-9. októbra 1965. Bratislava : Združenie slovenských jazykovedcov, 1972, s. 313-319.
Nárečový slovník v literárnej tvorbe Martina Kukučína. In Letopis Pamätníka slovenskej literatúry 1972. Martin : Matica slovenská, 1972, s. 79-101.
O veličianskom nárečí. In Veličná : 700 rokov trvania obce. Martin : Osveta, 1972, s. 125-139.
Oselník a jeho názvy v slovenských nárečiach. In Slovenská reč, 1972, roč. 37, s. 49-53.
Pôvod a rozšírenie slova prť v slovenčine. In Slovenská reč, 1972, roč. 37, s. 278-281.
Slová dokorán, do koreňa, narośčižaj. In Kultúra slova, 1972, s. 350-352.
Hornooravské nárečia. In Trstená 600 ročná. Martin : Osveta, 1973, s. 350-377.
Nárečová slovná zásoba a chotárne názvy. In IV. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9.-10. novembra 1971 : zborník materiálov. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 173-178.
Názvy kukučky v slovanských jazykoch. In Slovenská reč, 1973, roč. 38, s. 190-194.
Názvy škorca (Sturnus) v slovanských jazykoch. In Makedonski jazik, 1973, roč. 24, s. 115-117.
Názvy zemiakov v slovanských jazykoch. In Jazykovedný časopis, 1973, roč. 24, s. 71-75.
O slovnej zásobe západoslovenských nárečí. In Zborník jazykovedných štúdií na počesť VII. slavistického kongresu vo Varšave. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973, s. 55-63.
Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy. In Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě : lingvistika. Praha : Academia, 1973, s. 75-80.
Atlas slovenského jazyka : koncepcia lexikálnej časti atlasu. In: Jazykovedný časopis, 1974, roč. 25, s. 38-46.
Karta 17 „kartofeľ“ (L 689). In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija. Moskva : Nauka, 1974, s. 98-99.
Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí. In V pamet na profesor Stojko Stojkov (1912-1969) : Ezikovedski izsledvanija. Sofija : Izdateľstvo na Bъlgarskata akademija na naukite, 1974, s. 331-335.
Lexikálne členenie pomenovaní motýľa v slovanských jazykoch. In Slavica Slovaca, 1974, roč. 9, s. 261-268.
Názvy netopiera v slovanských jazykoch. In Prilozi, V, 1-2, Skopje, 1974, s. 117-127.
O slangu hornooravských plátenníkov. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Philologica. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974, s. 221-226.
Slovná zásoba stredoslovenských nárečí a spisovná slovenčina. In Jazykovedné štúdie 12. : Peciarov zborník. Bratislava : Veda, 1974, s. 276-283.
Členenie lexiky slovenských nárečí zo zemepisného hľadiska vo vzťahu k spisovnému jazyku. In Słownictwo gwarowe a kultura. Wrocław : Ossolineum, 1975, s. 8-13.
Dva nazvanija ptic v slavianskich jazykach. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas materialy i issledovanija, 1973. Moskva : Nauka, 1975, s. 22-28.
O kartografickom spracovaní slovnej zásoby. In Slovenská reč, 1975, roč. 40, s. 129-136.
Slovenské nárečia z lexikálneho hľadiska. In Studia Academica Slovaca 4. : prednášky XI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1975, s. 67-69.
Slovensko-poľské kontakty v mikrotoponymii Oravy. In Slavica Slovaca, 1975, roč. 10, s. 67-72.

(1976-1985)

Jazykový zemepis a etymológia. In Slovenská reč, 1976, roč. 41, s. 71-77.
Sémantická motivácia názvov paprade. In Kultúra slova, 1976, roč. 10, s. 155-159.
Slovenské nárečia z hláskoslovného a tvaroslovného hľadiska. In Studia Academica Slovaca 5. : prednášky XII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1976, s. 99-112.
Leksičeskij fond slovackich dialektov v svete lingvističeskoj geografii. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija. 1975. Moskva : Nauka, 1977, s. 95-104.
Najvýraznejšie lexikálne areály v slovenských nárečiach. In Jazykovedné štúdie 14. : o pôvode a o najstaršom vývine slovenčiny : zborník materiálov z vedeckej konferencie : Stanislavov zborník. Bratislava : Veda, 1977, s. 220-228.
O názvoch vzdušného víru v slovenských nárečiach. In Kultúra slova, 1977, roč. 11, s. 78-81.
O príčinách maximálnej členitosti nárečovej lexiky. In Zborník radova povodom 70. godišnjice života akademika Jovana Vukoviča. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1977, s. 133-139.
Sémantický aspekt pri lexikálnom výskume nárečí. In Slovenská reč, 1977, roč. 42, s. 86-93.
Slovná zásoba spisovnej slovenčiny vo vzťahu k slovenským nárečiam. In Jazykovedné štúdie 13. : Ružičkov zborník. Bratislava : Veda, 1977, s. 101-107.
Slovenské nárečia. In Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Bratislava : Veda, 1977, zv. 1, s. 80-82.
Ustálené spojenia v slovenských nárečiach. In Studia Academica Slovaca 6. : prednášky XIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1977, s. 99-112.
O výskume a spracovaní slovnej zásoby. In Slovenský jazyk a literatúra v škole, 1977/78, roč. 24, s. 33-37.
À propos de la relation du lexique de la langue slovaque écrite et des dialectes (avec ľapplication du facteur géographique). In Recueil linguistique de Bratislava. Bratislava : Veda, 1978, s. 215-221.
K otázke genézy slovenských nárečí. In Slavica Slovaca, 1978, roč. 13, s. 43-56.
O názvoch jaternice v slovenských nárečiach. In Kultúra slova, 1978, roč. 12, s. 75-78.
O nekotorych pričinach leksičeskoj differenciacii v slovackich dialektach. In Sovetskoje slavianovedenije, 1978, č. 6, s. 60-68.
Od plátenníckeho slangu k argotu. In Sborník přednášek z konference o slangu a argotu v Plzni v září 1977. Plzeň : Samostatná pedagogická fakulta v Plzni, 1978, s. 50-55.
Príspevok k charakteristike niektorých jazykovo-etnografických zvláštností. In Slovenský národopis, 1978, roč. 26, s. 481-497.
Tabuové slová v slovanských jazykoch. In Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978. Praha : Ústav pro českou a světovou literatúru ČSAV, 1978, s. 55-65.
Varianty spojky a častice iba v slovenských nárečiach. In Slovenská reč, 1978, roč. 43, s. 276-280.
Geografické rozšírenie hungarizmov v slovenských nárečiach. In Studia Slavica Academica Scientiarum Hungaricae, 1979, roč. 25, s. 161-167.
O jazykovom vývine na slovensko-poľskom pohraničí. In Jazykovedný časopis, 1979, roč. 30, s. 33-39.
Spoločná lexikálna báza slovenských nárečí. In Studia Academica Slovaca 8. : prednášky XV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1979, s. 71-83.
Apelativizácia rodných mien v nárečiach. In Spoločenské fungovanie vlastných mien : VII. slovenská onomastická konferencia (Zemplínska šírava 20.-24. septembra 1976) : zborník materiálov. Bratislava : Veda, 1980, s. 279-284.
Lexikálne zvláštnosti západoslovenských nárečí. In Vlastivedný zborník Považia. 14. Martin : Osveta, 1980, s. 183-200.
Ľudová slovesnosť a estetická výchova detí. In Estetická výchova a čítanie detí : zborník materiálov z odborných seminárov o estetickej výchove detí v knižniciach a o faktoroch efektívneho čítania detí. Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica ; Bratislava : Ústav školských informácií 1980, 76-85.
Názvy úvezisko, úšust, úplaz ako apelatíva a vlastné mená. In Zpravodaj Místopisné komisie ČSAV, 1980, roč. 21, s. 268-273.
Názvy vážky (Odonata) v slovenčine. In Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 15. : slavistika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980, zv. 3, s. 119-130.
O názve plachta. In Kultúra slova, 1980, roč. 14, s. 273-277.
O názvoch kysličky v slovenčine. In Kultúra slova, 1980, roč. 14, s. 107-111.
O slovníkovom spracúvaní geograficky nečlenenej vrstvy nárečovej lexiky. In Slovenská reč, 1980, roč. 45, s. 158-164.
O vzniku, ustaľovaní a zániku niektorých vyjadrovacích prostriedkov v nárečiach. In Jazykovedné štúdie 15. : Horeckého zborník. Bratislava : Veda, 1980, s. 75-78.
Uplatnenie zemepisného zreteľa v slovenskom nárečovom slovníku. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae : Jazykovedný zborník 5. 1979. : Dialektologický zborník 1. Materiály z I. slovenskej dialektologickej konferencie konanej v Prešove 17.-19. apríla. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980, s. 83-87.
Členenie slovenských nárečí zo sémantického hľadiska. In Jazykovedné štúdie. 16. : materiály z vedeckej konferencie o sémantike. Bratislava : Veda, 1981, s. 239-242.
Nekotoryje osobennosti slovarnogo sostava slavianskich jazykov. In Razvitie na bъlgarskija ezik ot IX. do XX. v. Posveštava se na 1300-godišninata ot osnovovanete na bъlgarskata dъržava. Sofia : Bъlgarska akademija na naukite 1981, s. 72-75.
O názvoch starých rodičov. In Kultúra slova, 1981, roč. 15, s. 205-208.
Slová cudzieho pôvodu v slovenských nárečiach. In Studia Academica Slovaca 10. : prednášky XVII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1981, s. 115-133.
Martin Kukučín a jeho jazyk. In Martin Kukučín : zborník prednášok. Dolný Kubín : Oravské múzeum – literárne oddelenie P. O. Hviezdoslava, 1982, s. 17-22.
Vlastné mená vo Hviezdoslavovej epike. In Slovenská literatúra, 1982, roč. 29, s. 135-149.
Literárna Orava. In Studia Academica Slovaca 12. : prednášky XIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1983, s. 195-210.
O nediferencovaných zvláštnostiach slovnej zásoby slovenských nárečí. In Miesto historicko-jazykovedných disciplín vo vyučovaní. Nitra : Dekanát Pedagogickej fakulty v Nitre, 1983, s. 169-184.
Slová latinského pôvodu v slovenských nárečiach. In Jazykovedné štúdie 18. : z dejín slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 1983, s. 79-93.
K otázkam ľudových termínov a etnografizmov. In Obsah a forma v slovnej zásobe. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1984, s. 310-312.
Lexikálno-sémantická členitosť slovenských nárečí ako výsledok historických procesov. In Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 22. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 73-86.
Slovenčina a slovenské nárečia v zahraničí. In Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin : Matica slovenská, 1984, s. 35-42.
Slovná zásoba v atlasovom spracovaní. In Obsah a forma v slovnej zásobe. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1984, s. 282-291.
Atlasové spracovanie slovenských nárečí. In Studia Academica Slovaca 14. Bratislava : Alfa, 1985, s. 169-189.
Lexemy cap i kozol v slavianskich jazykach. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija 1982. Moskva : Nauka, 1985, s. 29-40.
Slová cudzieho pôvodu v slovenských nárečiach. In Slovakistické štúdie : zborník vybraných prednášok letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Martin : Matica slovenská, 1985, s. 380-385.

(1986-1995)

Básnická reč Thea H. Florina. In Dolný Kubín. Martin : Osveta, 1986, s. 187-200.
Lexikálno-sémantická charakteristika slovenských nárečí. In Zborník prednášok z letného kurzu slovenského jazyka a literatúry pre poslucháčov zo zahraničia : učebné texty 3. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986, s. 107-123.
Nárečové areály a etnografia. In Slovenský národopis, 1986, roč. 34, s. 278-283.
Podpoľanie a jeho reč. In: Podpoľanie : panoráma hudobnej kultúry : príprava, výber a zostava S. Stračina – I. Kovačovič. Bratislava : Opus, 1986, s. 6-7.
Tvorba L. N. Jégého vo vzťahu k oravským nárečiam. In Studia Academica Slovaca 15. Bratislava : Alfa, 1986, s. 161-173.
Viacslovné pomenovania v Slovníku slovenských nárečí. In Dialektologický zborník 2. Prešov : Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1986, s. 191-205.
Jazykovozemepisná diferenciácia slovenskej frazeológie. In Frazeológia v teórii a praxi : zborník Pedagogickej fakulty v Nitre : séria: Spoločenské vedy. 2. 1987. Nitra : Pedagogická fakulta v Nitre, 1987, s. 69-75.
O niektorých osobitostiach Jégého jazyka : vzťah jazyka Jégého tvorby k oravským nárečiam. In O diele Ladislava Nádašiho Jégého : zborník materiálov z konferencie Dolný Kubín 12. februára 1986. Martin : Osveta, 1987, s. 45-55.
Slová rataj a pachar v slovenčine a v slovanských jazykoch. In Slavica Slovaca, 1987, roč. 22, s. 53-59.
Slovenčina a južnoslovanské jazyky. In Studia Academica Slovaca 16. : prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1987, s. 95-107.
Zo slovanskej slovnej zásoby. (O názvoch pes, suka a šteňa.) In Jazykovedné štúdie 21. : dialektológia. Bratislava : Veda, 1987, s. 121-133.
Atlas slovackogo jazyka (koncepcija lexičeskoj časti) / prel. J. N. Ovčinnikovová. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Moskva : Nauka, 1988, s. 52-62.
Nárečie Zázrivej. In Zázrivá. Martin : Osveta, 1988, s. 229-253.
Nárečové a regionálne zvláštnosti v regionálnej literatúre. In Vědecká konference Regionální prvky v literárním textu z didaktického hlediska : Brno/Cikháj 19. – 21. září 1988 : sborník příspevků. Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1988, s. 74-79.
Nárečový región a jeho slovná zásoba. In Región v národnej kultúre : zborník prác z IX. konferencie o literárnom vzdelaní v Dolnom Kubíne 1987. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 1988, s. 204-216.
Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach. In Studia Academica Slovaca. 17. : prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1988, s. 139-156.
Slovná zásoba slovenčiny s osobitným zreteľom na balkánske jazyky. In Československá slavistika 1988 : lingvistika, historie : pripravil Československý komitétov slavistov. Praha : Academia 1988, s. 25-33.
Zo slovanskej lexikálnej problematiky : Borievka obyčajná (Juniperus communis) v západoslovenských jazykoch. In Studia lingvistica Polono-Slovaca. Wrocław –Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź : Zaklad Narodowy imienia Ossolńskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 141-152.
Atlas slovenského jazyka. In Polszcyzna pólnocno-wschodnia : metodologia badań językowych. Wrocław –Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź : Zaklad Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1989, s. 127-137.
Martin Kukučín regionálny i celonárodný. In Kultúra slova, 1989, roč. 23, s. 73-77.
Oravská Polhora a jej reč. In Oravská Polhora : vlastivedná monografia. Bratislava : Šport, 1989, s. 112-124. ISBN 80-7096-063-9.
Slovanský jazykový atlas. In Studia Academica Slovaca 18. : prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 1989, s. 129-140. ISBN 80-05-00302-1.
Štylistická diferenciácia v nárečiach. In Textika a štylistika : zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. – 31. 1. 1986. Bratislava : Univerzita Komenského, 1989, s. 203-209. ISBN 80-223-0000-4.
Zo slovenskej lexiky (s osobitným zreteľom na slovinčinu a juhoslovanské jazyky). In Zborník razprav iz slovanskega jazikoslovja : Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti i umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik na Ramovša, 1989, s. 69-77.
Hruštínske nárečie. In Hruštín : vlastivedná monografia. Martin : Tlačiarne SNP – vydavateľský odbor, 1990, s. 194-224. ISBN 80-900408-2-9.
K otázke dichotomického a trichotomického členenia slovenských nárečí. In Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov : materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexigrafickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1990, s. 157-158.
Názvy borovica a sosna zo slovakistického i slavistického aspektu. In Slovenská reč, 1990, roč. 55, s. 150-155.
Názvy jarabice v slovenčine a v ostatných slovanských jazykoch. In Kultúra slova, 1990, roč. 24, s. 46-49.
Slovenčina a východoslovanské jazyky. In Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov : materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1990, s. 145-152.
Slovenská nárečová lexika v západoslovanskom kontexte. In Studia Linguistica Polono-Slovaca. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1990, s. 141-161.
Slovná zásoba slovenčiny a slovanské jazyky. In Slovenský národopis, 1990, roč. 38, s. 381-385.
Tajný jazyk hornooravských predavačov plátna ako prejav ich skupinovej odlišnosti. In Slovenský národopis, 1990, roč. 38, s. 103-110.
Vývinová dynamika slovnej zásoby slovenských nárečí. In Studia linguistica Polono-Slovaca 3. : referáty z konferencji w Paszkówce 22 – 25 VI 1987. Wroclaw –Warszawa – Kraków : Zaklad Narodowy imienia Ossolińskich ; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 39-45.
Charakteristika nárečia. In Oravská Lesná : vlastivedná monografia. Martin : Neografia, 1991, s. 83-89. ISBN 80-85186-10-1.
Chotárne názvy. In Oravská Lesná : vlastivedná monografia. Martin : Neografia, 1991, s. 79-82. ISBN 80-85186-10-1.
Nárečie obce. In Novoť 300 rokov : vlastivedná monografia. Martin : Neografia, 1991, s. 163-172. ISBN 80-85186-25-X.
O niektorých zvláštnostiach slovenskej a východoslovanskej slovnej zásoby. In Slavia, 1991, roč. 60, s. 145-153.
Slovenčina v kontexte slovanských jazykov z lexikálneho aspektu. In Slavica Slovaca, 1991, roč. 26, s. 197-206.
Slovenské názvy dobytka v slovanskom kontexte. In Slavica Slovaca, 1991, roč. 26, s. 62-67.
Lexikálne prevzatia neslovanskej proveniencie v predveľkomoravskom období. In Slavica Slovaca, 1992, roč. 27, s. 51-60.
Nárečie. In Námestovo : monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1992, s. 159-169. ISBN 80-900551-2-5.
Nárečie obce. In Krušetnica : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1992, s. 151-155. ISBN 80-900551-3-3.
O nárečovej lexike z lingvistickogeografického aspektu. In Studia Academica Slovaca 21. : prednášky XXVIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 1992, s. 11-27. ISBN 80-85697-00-9.
Príčiny lexikálnej diferencovanosti slovenských nárečí. In Most, 1992, roč. 39, č. 3-4, s. 26-34.
Slovná zásoba Bernolákovho Slovára a slovenské nárečia. In Pamätnica Antona Bernoláka. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 118-122. ISBN 80-7090-224-8.
Slovosled v oravských nárečiach. In Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1992, s. 83-88. ISBN 83-85262-16-4.
Drevnejšaja istorija slovackogo jazyka i lingvističeskaja geografija. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija 1988-1990 : sborník naučnych trudov. Moskva : Nauka, 1993, s. 60-65.
J. M. Hurban a štúrovská slovenčina. In Slovenská reč, 1993, roč. 58, s. 223-228.
Jasenické chotárne názvy. In Oravská Jasenica : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1993, s. 96-97. ISBN 80-900551-9-2.
Jasenické nárečie. In Oravská Jasenica : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1993, s. 91-96. ISBN 80-900551-9-2.
Jozef Miloslav Hurban, šíriteľ štúrovskej slovenčiny. In Slovo o slovenčine. Bratislava : Veda, 1993, s. 17-25. ISBN 80-224-0331-8.
Chotárne názvy. In Vavrečka : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1994, s. 99-100. ISBN 80-967023-4-3.
Nárečie. In Vavrečka : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1994, s. 94-99. ISBN 80-967023-4-3.
Nárečie Gornej Mitropolie s osobitným zreteľom na slovnú zásobu. In Spolok Slovákov z Bulharska : ročenka. Bratislava : Spolok Slovákov z Bulharska, 1994, s. 24-33.
Slovenčina vo východoslovanskom kontexte. In Problemy sučasnoji arealohiji. Kyjev : Naukova dumka, 1994, s. 167-173.
Spisovný jazyk a nárečia. In Spisovná slovenčina a jazyková kultúra : Budmerice 27. – 29. októbra 1994 (konferenčné materiály). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV ; Martin : Matica slovenská, 1994, s. 19-21.
Chotárne názvy. In Nižná 600 : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1995, s. 155-157. ISBN 80-88803-00-4.
Nárečie. In Nižná 600 : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1995, s. 146-155. ISBN 80-88803-00-4.

(1996-2002)

Chotárne názvy. In Istebné : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s. 148-150. ISBN 80-88803-02-2.
Lexika nitrianskeho regiónu z hľadiska slovenskej a slovanskej lingvistickej geografie. In Slovenčina v historickom kontexte : materiály z konferencie konanej v Nitre 16. – 17. mája 1996. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1996, s. 86-93. ISBN 80-8050-084-3.
Nárečie. In Istebné : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s. 143-148. ISBN 80-88803-02-2.
Nárečie. In Klin : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s.113-126. ISBN 80-88803-04-7.
Plátennícka pieseň. In. Klin : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s. 134-140. ISBN 80-88803-04-7.
Slang a frazeológia oravských plátenníkov. In Klin. : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1996, s. 127-134. ISBN 80-88803-04-7.
Charakteristika nárečia. In Oravská Lesná : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997, s. 115-121. ISBN 80-88803-05-5.
Chotárne názvy. In Oravská Lesná : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997, s. 121-123. ISBN 80-88803-05-5.
Osobitosti gemerských nárečí. In Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 14 (1992). Nový Sad (Juhoslávia) : Spolok vojvodinských slovakistov, 1997, s. 9-14.
Nárečové ukážky. In Sedliacka Dubová : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997, s. 87-91. ISBN 80-88803-13-6.
Veličnianske chotárne názvy. In Veličná : vlastivedná monografia : 725 rokov. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997, s. 137-139. ISBN 80-88803-07-1.
Veličnianske nárečie. In Veličná : vlastivedná monografia : 725 rokov. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997, s. 120-128. ISBN 80-88803-07-1.
Gorna Mitropolia – slovenská enkláva v Bulharsku z jazykového hľadiska. In Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Bratislava : T. R. I. Médium, 1998, s. 63-67.
Kraľovianske nárečie. In Kraľovany : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1998, s. 130-141. ISBN 80-88803-11-X.
Oravské a liptovské nárečia. In Studia Academica Slovaca 27. : prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 1998, s. 195-204. ISBN 80-85697-84-X.
Nárečie. In Vyšný Kubín : rodisko P. O. Hviezdoslava : vlastivedná monografia. DolnýKubín : Peter Huba, 1998, s. 68-71. ISBN 80-88803-17-9.
Niektoré slová cudzej proveniencie spred veľkomoravského obdobia. In Príspevky slovenských slavistov : XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Bratislava : Slovenský komitét slavistov ; Slavistický kabinet SAV, 1998, s. 9-19. ISBN 80-967722-1-X.
P. O. Hviezdoslav a vlastné mená v jeho tvorbe. In Vyšný Kubín : rodisko P. O. Hviezdoslava : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1998, s. 106-116. ISBN 80-88803-17-9.
Vyšnokubínske chotárne názvy. In Vyšný Kubín : rodisko P. O. Hviezdoslava : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 1998, s. 71-72. ISBN 80-88803-17-9.
Lingvistickogeografický aspekt a etymológia. In Práce filologiczne 44. Warszawa : Instytut Języka polskiego ; Wudzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1999, s. 201-205.
Z histórie slovenského jazykového zemepisu. In Nárečia a národný jazyk : materiály z medzinárodnej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Bratislava : Veda, 1999, s. 81-88. ISBN 80-224-0595-7.
Zo slovenskej a slovanskej lexiky. In Slavica Slovaca, 1999, roč. 34, s. 97-105.
Chotárne názvy. In Dlhá nad Oravou : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 2000, s. 134-135. ISBN 80-88803-34-9.
Chotárne názvy. In Lomná : k 400. výročiu založenia obce. Námestovo : Štúdio F, 2000, s. 154-156. ISBN 80-968192-7-5.
Jazykový zemepis a germanizmy v slovenských nárečiach. In Človek a jeho jazyk : 1. Jazyk ako fenomén kultúry : na počesť profesora Jána Horeckého. Bratislava : Veda, 2000, s. 458-464. ISBN 80-224-0641-4.
Lomnianske nárečie. In Lomná : k 400. výročiu založenia obce. Námestovo : Štúdio F, 2000, s. 142-153. ISBN 80-968192-7-5.
Nárečia v obciach Geceľ, Porub a Zábrež. In Oravská Poruba 1350-2000 : Zábrež 1420-2000 : Geceľ 1420-2000. Oravská Poruba : Obecný úrad, 2000, s. 273-277. ISBN 80-96392-6-8.
Nárečie. In Dlhá nad Oravou : vlastivedná monografia. Dolný Kubín : Peter Huba, 2000, s. 126-134. ISBN 80-88803-34-9.
Nárečie Bobrova. In Bobrov 1550-1998 : monografia. Bobrov : Obecný úrad, 2000, s. 225-228. ISBN 80-968315-0-X.
Názvy bobrovského chotára. In Bobrov 1550-1998 : monografia. Bobrov : Obecný úrad, 2000, s. 228. ISBN 80-968315-0-X.
Plátennícka reč. In Bobrov 1550-1998 : monografia. Bobrov : Obecný úrad, 2000, s. 228-230. ISBN 80-968315-0-X.
Chotárne názvy. In Pucov. Dolný Kubín : Peter Huba, 2001, s. 135-141. ISBN 80-88803-39-X.
Nárečie. In Pucov. Dolný Kubín : Peter Huba, 2001, s. 127-135. ISBN 80-88803-39-X.

Strana 4/5


Výberová bibliografia – 2. časť

2. BELETRIA

2.1 Povesti a rozprávky

Pastierik a zbojníci : rozprávky z Oravy / ilustr. Róbert Dúbravec. Bratislava : Mladé letá, 1963. 169, [3] s.
Tri víly na salaši : slovenské rozprávky / ilustr. Jozef Baláž. Bratislava : Mladé letá, 1966. 168, [3] s.
Zakliate ovečky pod Rozsutcom / ilustr. Viera Bombová. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966. 156, [3] s.
Kráľovič a krásna Zuzana / ilustr. Alžbeta Szabová. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968. 194, [2] s.
O kaštieli v šírom poli : slovenské rozprávky / ilustr. Ferdinand Hložník. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1968, 143, [3] s.
Druhé vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1976. 141 s.
Tretie vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982. 141 s.
Proroctvo kráľa Mateja : povesti z Oravy / ilustr. Ferdinand Hložník. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970. 251, [3] s.
Zlaté dukáty v Choči : povesti z Oravy / ilustr. Róbert Dúbravec. Bratislava : Mladé letá, 1970. 205, [3] s.
Kráľ a múdry sedliak : slovenské rozprávky / ilustr. Ferdinand Hložník. Bratislava : Príroda, 1972. 136, [2] s.
Druhé vyd. Bratislava : Príroda, 1979. 139 s.
Tretie upr. vyd. pod názvom Kniha rozprávok / ilustr. Vladimír Vanko. Bratislava : Príroda, 1997. 135 s. ISBN 80-07-00968-X.
Tri píšťalôčky / ilustr. Herta Ondrušová-Victorinová. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1972. 120, (2) s.
Viktorine zvony / ilustr. Alžbeta Szabová-Štefunková. Martin : Osveta, 1974. 144, [4] s.
Skamenená dievka : slovenské povesti / ilustr. Herta Ondrušová-Victorinová. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1977. 168 s.
Slepecká tlač. Levoča : s. n., 1988. Zv.1.-3.
Oravské povesti / ilustr. Igor Imro. Bratislava : Tatran, 1978. 326, [3] s.
Jánošíkova studnička / ilustr. Daniela Leukaničová. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. 160 s.
O orlovi na Bielej skale / ilustr. Alžbeta Štefunková-Szabová. Martin : Osveta, 1980. 159 s.
Slepecká tlač Levoča : Tlačiareň a knižnica pre nevidiacich, 1981. Zv. 1-3.
Snehobiela košeľa : plátennícke rozprávky / ilustr. Jana Kiselová-Siteková. Bratislava : Mladé letá, 1981. 143 s.
Odvážny Benko a zakliaty zámok / ilustr. Ľuba Končeková-Veselá. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 109 s.
Kukučkine slzy : povesti z Oravy / ilustr. Běla Kolčáková. Martin : Osveta, 1987. 160 s.
Poklad nad všetky poklady / ilustr. Karol Ondreička, Dana Brideová. Bratislava : Lúč, 1991. 112 s. ISBN 80-7114-024-4.
Preklad: Der Schatz aller Schätze. Märchen aus der Slowakei. St. Ottilien : EOS Verlag. 211 s.
Trojaké husličky / ilustr. Marián Čapka. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. 96 s. ISBN 80-85174-53-7.
Druhé vyd. Košice : Oriens, 1994. 93 s. ISBN 80-967220-2-6.
Preklad: Troje housličky / přel. Elfrída Macherová ; ilustr. Marián Čapka. Košice : Oriens ; Ostrava : Blesk, 1994. 96 s. ISBN 80-967220-3-4.
Povesti o Oravskom zámku. Dolný Kubín : Peter Huba, 1994. 142 s. ISBN 80-900551-5-X.
Kniha rozprávok / ilustr. Vladimír Vanko. Bratislava : Príroda, 1997. 135 s. ISBN 80-07-00968-X.
Remeslo má zlaté dno / spoluautor Katarína Habovštiaková. Bratislava : Junior, 1999. 64 s. ISBN 80-7146-521-6.
Preklad: Rzemioslo dostatek przynislo. Warszawa : Dom wydawniczy Bellona, 1999. 64 s. ISBN 83-1108941-8.
Povesti oravskej doliny. Bratislava : Motýľ, 2000. 219 s. ISBN 80-88978-44-0.
Slepecká tlač. Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2001. 6 zv.
Slovenské povesti II. Martin : Matica slovenská, 2003. 190 s. ISBN 80-7090-713-4.
Povesti spod Rozsutca / Miroslav Karcol, Anton Habovštiak, Peter Huba. Zázrivá : Obecný úrad, [2006]. 214 s. ISBN 80-88803-58-6.

2.2 Román

Plátennícka pieseň : z kroniky plátenníckeho života / ilustr. Júlia Buková. Bratislava : Mladé letá, 1985. 255 s.
Druhé rozšírené vyd. pod názvom Plátennícka pieseň a jej finále : z kroniky plátenníckeho života. Bratislava : Junior, [1999]. 261 s. ISBN 80-7146-551-8.
Slepecká tlač. Levoča : s. n., 1988. 784 s. Zv. 1.-5.

2.3 Eseje

Oravské chodníčky. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1985. 319 s.
Dni sviatočné i všedné / ilustr. Iva Štrbová. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1995. 196 s. ISBN 80-7162-066-1.
Kráľ nad kráľmi sa narodil : kresťanské vianočné tradície, vinše, rozprávky, betlehemské hry a piesne / ilustr. Martin Kellenberger. Bratislava : Nové mesto, 1995. 93 s. ISBN 80-85487-34-9.
Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži. Bratislava, 1995. 20 s.
Oravské chodníčky / ilustr. Miroslav Strnadel. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004. 214 s. ISBN 80-8061-181-5.

2.4 Novely a poviedky

Volanie domova : poviedky a črty. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1992. 222 s. ISBN 80-85198-69-X.
Aj také sú Božie cesty. Trnava : Dobrá kniha, 1995. 216 s. ISBN 80-7141-084-5.
Mať moja, mať moja. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1999. 125 s. ISBN 80-7162-285-0.
Srdcia, čo našli lásku. Bratislava : Motýľ, 1999. 183 s. ISBN 80-88978-03-3.

2.5 Literatúra faktu

Cesta kríža. Trnava : KON-PRESS ; Trnava : Konfederácia politických väzňov Slovenska, 1992. 123 s. ISBN 80-85413-18-3.
Múdrosť srdca / Milan Kleň, Zdenko Kasáč, Anton Habovštiak. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1993. 219 s. ISBN 80-7121-043-9.
Za mrakmi je moje milované Slnko : sestra Zdenka – obeť lásky i násilia. Bratislava : Nové mesto, 1996. 129 s. ISBN 80-85487-43-8.
Druhé rozšírené vyd. Bratislava : Nové mesto, 2000. 182 s. ISBN 80-85487-59-4.
Tretie doplnené vyd. Bratislava : Nové mesto, 2003. 195 s. ISBN 80-85487-71-3.
Štvrté rozšírenie vyd. Bratislava : Nové mesto, 2003.
Božia služobnica Cecília Schelingová sestra Zdenka. In Boli soľou a svetlom. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2001, s. 133-180. ISBN 80-7162-367-9.
Krížová cesta : úvahy pre mládež a vojakov v treťom tisícročí. [Bratislava] : [Eva Frická], 2002. [6] s.
Meditácie a modlitby sestry Zdenky. Bratislava : Nové mesto, 2002. 193 s. ISBN 80-85487-67-5.
Sestra Zdenka / spoluautor Iva Štrbová. Bratislava : Lúč, 2003. 72 s. ISBN 80-7114-423-1.

2.6 Divadelná hra

Vitala a Nabor. In Zborník hier s bábkami pre deti. Martin : Združenie divadelných ochotníkov Slovenska, 1997. 82 s. ISBN 80-88777-20-8.

2.7 Zvukové dokumenty

Výber povestí z Oravy. 1. Čilikove husle. 2. Zakliate ovečky pod Rozsutcom. 3. O Čiernom vrchu za Minčolom [platňa]. Bratislava : OPUS, 1972.
O bačovi a zakliatom kráľovičovi [platňa].Bratislava : OPUS, 1973.
Vianočné rozprávky [magnetofónová kazeta]. Tvrdošín : Pavlík Records, 1998. (64 min. 46 sek.). PA 0024-4 831.
Malé biblické príbehy. Starý zákon [videozáznam]: ilustrované malé biblické príbehy, dramaticky spracované s umeleckým prednesom a hudobným sprievodom zo Starého zákona podľa knihy Genesis. 1 / réžia Lucia Šebová ; scenár Anton Habovštiak. Bratislava : Slovenská televízia, 2000. (62 min.)
Malé biblické príbehy. Starý zákon [videozáznam]: ilustrované malé biblické príbehy, dramaticky spracované s umeleckým prednesom a hudobným sprievodom zo Starého zákona podľa knihy Genesis. 2 / réžia Lucia Šebová ; scenár Anton Habovštiak. Bratislava : Slovenská televízia, 2000. (63 min.)

2.8 Publicistické príspevky

Marginálie k rozprávke. In Zlatý máj, 1978, roč. 22, č. 7, s. 471-474.
O výchovnom poslaní rozprávky. In Rodina a škola, 1978, roč. 25, č. 6, s. 20-21.
O Veľkej Vsi a oravskom erbe. In Slovensko, 1979, roč. 3, č. 5, s. 27.
Sviatky slnovratu. In Slovenka, 1979, roč. 31, č. 15, s. 12-13.
Ľudová slovesnosť a estetická výchova detí. In Estetická výchova a čítanie detí : zborník materiálov z odborných seminárov o estetickej výchove : detí v knižniciach… Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica-ÚŠI, 1980.
Pohladzujúce slovo : pri jubileu zaslúžilej umelkyne Márie Jančovej. In Práca, 24.12.1983, roč. 38, č. 304, s. 6.
Za plátenníckym chlebom. In Smena na nedeľu, 1983, roč. 18, č. 49, s. 4.
V kraji pod Babou horou : obnovíme Polhorské kúpele. In Nedeľná Pravda, 1985, roč. 18, č. 14, s. 15.
Významný rádiológ z Oravy. In Technické noviny, 1985, roč. 33, č. 37, s. 2.
Majster rezbár. In Slovensko, 1987, roč. 11, č. 10, s. 20-21.
Klenot Oravy. In Slovensko, 1988, roč. 12, č. 2, s. 20.
Advent kresťanský i svetský. In Slovenský denník, 06.12.1990, roč. 1, č. 198, s. 5.
Akí sme, Slováci? In Slovenské národné noviny, 1990, roč. 1, č. 13, s. 5.
Na počiatku bolo slovo / Anton Habovštiak ; Štefan Balák. In Slovenský denník, 26.04.1990, roč. 1, č. 10, s. 8.
Od Vianoc po Tri krále. In Slovenský denník, 28.12.1990, roč. 1, č. 214, s. 5.
Pred príchodom do vlasti. In Slovenský denník, 25.06.1990, roč. 1, č. 59, s. 5.
Slovenská rozprávka – výrazný fenomén ľudovej slovesnosti. In Studia Academica Slovaca 19. Bratislava : Alfa, 1990.
A chlieb náš každodenný daj nám dnes… / Anton Habovštiak ; Stanislav Barčák. In Roľnícke noviny, 16.08.1991, roč. 46, č. 191, s. 2.
Jan Eisner a múzejníctvo a ochrana pamiatok. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica 39.-40. Bratislava : SPN, 1991, s. 153-158.
Naša dedina v minulosti. In Studia Academica Slovaca. Bratislava : Alfa, 1991.
Návšteva v podroháčskom skanzene. In Slovenské národné noviny, 1991, roč. 2, č. 46, s. 6-7.
Biela a čistá mena oravských plátenníkov. In Národná osveta, 1992, roč. 2, č. 5, s. 12-13.
Bol Beethoven v kraji pod Chočom? In Slovenské národné noviny, 1992, roč. 3 (7), č. 35, s. 8.
Ľudová povesť ako historická a národná hodnota. In Literárny týždenník, 1992, roč. 5, č. 4, s. 6.
Nesmrteľnosť rozprávky. In Zlatý máj, 1992, roč. 36, č. 6, s. 346-377.
Od Vianoc do Popolcovej stredy. In Slovenský denník, 28.01.1992, roč. 3, č. 23, s. 5.
Oravská stolica : kraj pozoruhodnej krásy. In Historická revue, 1992, roč. 3, č. 4, s. 32-34.
Slovenské Vianoce – kresťanstvo, či folklór? In Katolícke noviny, 1992, roč. 107, č. 3, s. 11.
Na Všechsvätých a na Dušičky. In Katolícke noviny, 1993, roč. 108, č. 44, s. 11.
Poézia Štedrého večera. In Učiteľské noviny, 1993, roč. 43, č. 44, s. 10.
Slovenské hody či odpusty. In Verbum, 1993, roč. 4, č. 1, s. 40-44.
Svätodušné sviatky – Turíce – Rusadle. In Katolícke noviny, 1993, roč. 108, č. 22, s. 11.
Čaro Veľkej noci. In Extra Slovensko, 1994, roč. 3, č. 13, s. 3.
Kresťanská tvár slovenskej svadby. In Katolícke noviny, 1994, roč. 109, č. 5, s. 11.
Kresťanstvo a slovenský roľník. In Verbum, 1994, roč. 5, č. 2, s. 85-89.
Môj strýko bol rezbár. In Národná osveta, 1994, roč. 4, č. 19, s. 24-25.
Nesmrteľnosť rozprávky. In Život a dielo Augusta Horislava Škultétyho. 1819-1892. Bratislava : Univerzita Komenského, 1994, s. 78-81.
Oravskí pltníci alebo : Neber Anička, neber si pltníčka… In Extra Slovensko, 1994, roč. 3, č. 18, s. 7.
Slovenské kresťanstvo a folklór. In Verbum, 1994, roč. 5, č. 6, s. 360-363.
Slovenské ľudové rozprávky. In Slovenské pohľady, 1994, roč. 4+110, č. 1, s. 140-141.
Adventné reflexie alebo predvianočné dni. In Extra, 1995, roč. 4, č. 49, s. 5.
Pod jeho rukami vyrástlo ticho : za ľudovým rezbárom Štefanom Siváňom. In Extra, 1995, roč. 4, č. 21, s. 6.
Sestra Zdenka – obeť lásky i násilia. In Verbum, 1996, roč. 7, č. 5, s. 302-308.
Bude raz bývať pod Tatrami iný národ? In Literárny týždenník, 1997, roč. 10, č. 38, s. 13.
Cesta za umením nie je ľahká. In Literika, 1997, roč. 2, č. 4, s 136-137.
Kristus Slovo večného Otca. In Katolícke noviny, 1998, roč. 113, č. 11, s. 14.
Otázka svedomia? In Literika, 1997, roč. 2, č. 1-2, s. 264-265.
Kristus Slovo večného Otca. In Katolícke noviny, 1998, roč. 113, č. 11, s. 14.
Liturgický a agrárny rok slovenského človeka v historickom kontexte. In Proglas, 1998, roč. 9, č. 2, s. 3-5.
Nie je krádež ako krádež, alebo, Beda tomu, kto žije z nakradnutého. In Kultúra, 1998, roč. 1, č. 24, s. 9.
Úvahy vo svetle vianočnej hviezdy. In Katolícke noviny, 1998, roč. 113, č. 48, s. 14.
Prejavy čistého úprimného srdca : kresťanský charakter ľudových slovesných prejavov. In Národná osveta, 1999, roč. 9, č. 22, s. 11-13.
Oravské plátno, dobrá mena našich predkov : história tkania plátna na Orave a kupčenia s ním na Slovensku. In Národná osveta, 2000, roč. 10, č. 21-22, s. 28-29.
Sila bezbranných, alebo, polstoročnica odsunu sestier sv. Kríža. In Fakty, 2000, roč. 7, č. 32, s. 4-5.
Čaro vianočných dní. In Literárny týždenník, 2001, roč. 14, č. 47-48, s. 4-5.
Anjel v ľudskom tele : sestra Zdenka možno bude prvou Slovenskou, ktorú vyhlásia za svätú. In Život, 2002, roč. 52, č. 28, s. 58-60.
Jedinečný sviatok s jediným názvom : Veľká noc je podľa oboch svojich neoddeliteľných prvkov, svetských i cirkevných, symbolom zrodu nového života. In Národná obroda, 30.03.2002, roč. 13, č. 75, s. IV.
Veľká noc na Slovensku. In Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 13, s. 4.
Tak bolo na začiatku leta. In Literárny týždenník, 2002, roč. 15, č. 27-28, s. 4.
Oj, ty niekdajšie horúce leto! In Literárny týždenník, 2003, roč. 16, č. 29-30, s. 4.

Strana 5/5


Výberová bibliografia – 3. časť

3 LITERATÚRA O A. HABOVŠTIAKOVI A JEHO DIELE

3.1 Monografia autobiografická

HABOVŠTIAK, Anton. Túžba po poznaní. Martin : Matica slovenská, 2003. 133 s. ISBN 80-7090-724-X.

3.2 Rozhovory, heslá v slovníkoch a encyklopédiách, biografické a iné príspevky

BUFFA, Ferdinand. Anton Habovštiak päťdesiatročný. In Slovenská reč, 1974, roč. 39, s. 227-229.
Habovštiak, Anton. In Encyklopédia Slovenska. Bratislava : Veda, 1978, zv. 2, s. 209.
BALÁK, Štefan, HABOVŠTIAK, Anton. Živý prameň rozprávok : hovoríme so spisovateľom a jazykovedcom A. Habovštiakom. In Práca, 1979, roč. 34, č. 146, s. 6.
SLIACKY, Ondrej… [et al.]. Habovštiak Anton. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Mladé letá, 1978, s. 88-89.
ŠPAČKOVÁ, Zora, HABOVŠTIAK, Anton. Zachovať odkaz minulosti : s Dr. Antonom Habovštiakom, CSc., o Orave a jej ľuďoch. In Roľnícke noviny, 1979, s. 7.
Habovštiak svojim rodákom i ostatným. In. Orava, 1980, roč. 16 (91), č. 49, s. 6.
BALÁK, Štefan, HABOVŠTIAK, Anton. Hodnoty rozprávky. In Práca, 1981, roč. 36, č. 192, s. 6.
HABOVŠTIAK, Anton. Rodinné metamorfózy. In Slovenské pohľady, 1981, roč. 97, č. 8, s. 50-61.
Rodinné metamorfózy. In Slovenské pohľady, 1981, roč. 97, č. 8, s. 50-61.
BALÁK, Štefan, HABOVŠTIAK, Anton. Rozprávky a povesti Antona Habovštiaka. In Práca, 1982, roč. 37, č. 180, s. 6.
Anton Habovštiak. In Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava : Obzor, 1984, zv. 1, s. 177-178.
MAŤOVČÍK, Augustín. Anton Habovštiak : k 60. narodeninám venujú oravskí rodáci. Dolný Kubín : Okresná knižnica, 1984. 44 s.
RIPKA, Ivor. Anton Habovštiak šesťdesiatročný. In Slavica Slovaca, 1984, roč. 19, č. 3, s. 280-281.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin : Matica slovenská, 1987, s. 228-244.
HRUBÝ, Ladislav, HABOVŠTIAK, Anton. Nielen o Orave a Oravcoch… : hovoríme s vedcom a spisovateľom PhDr. Antonom Habovštiakom, CSc. In Slovensko, 1987, roč. 11, č. 7, s. 18-19.
KEPŠTOVÁ, Ľubica, HABOVŠTIAK, Anton. Každý koniec je signálom iného začiatku. In Zlatý máj, 1991, roč. 35, č. 3, s. 148-151.
MAJTÁN, Milan. Anton Habovštiak sedemdesiatročný. In Slavica Slovaca, 1994, roč. 29, č. 2, s. 168-169.
Habovštiak, Anton. In Malá slovenská encyklopédia. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2003, s. 242. ISBN 80-85584-12-3.
MUCHA, František, HABOVŠTIAK, Anton. Dni sviatočné i všedné : hovoríme so spisovateľom Antonom Habovštiakom. In Literárny týždenník, 1994, roč. 43, č. 43, s. 1, 10-11.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976-1985). Bratislava : Veda, 1997.
KOVÁČOVÁ, Mária, HABOVŠTIAK, Anton. Slovo ubíja aj oživuje. In Život, 1997, roč. 47, č. 40, s. 20-21.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986-1995). Bratislava : Veda, 1998, s. 169-171.
P. M. Čestný občan Krivej. In Slovenské národné noviny, 1999, roč. 10 (14), č. 43, s. 7.
RIPKA, I. Významné jubileum Antona Habovštiaka. In Slavica Slovaca, 1999, roč. 34, s. 167-168.
MAŤOVČÍK, Augustín… [et al.]. Habovštiak Anton. In Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Martin : Slovenská národná knižnica, 2001 ; Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských knihovníkov, 2001, s. 127-128. ISBN 80-89023-08-8.
REZNÍK, Jaroslav. [Anton Habovštiak]. In Túry do literatúry : po literárnych stopách Slovenska. Bratislava : Slovart, 2001, s. 187. ISBN 80-7145-616-0.
DUDÁŠ, Ján, JANEK, Jozef. Habovštiak Anton. In Literárno-kultúrny cestopis Oravy. Dolný Kubín : Peter Huba, 2002, s.175-176. ISBN 80-88803-41-1.

Použitá bibliografická literatúra

MAŤOVČÍK, Augustín. Anton Habovštiak : k 60. narodeninám venujú oravskí rodáci. Dolný Kubín : Okresná knižnica, 1984. 44 s.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin : Matica slovenská, 1987, s. 228-244.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976-1985). Bratislava : Veda, 1997.
DVONČ, Ladislav. Anton Habovštiak. In Slovenskí jazykovedci : súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986-1995). Bratislava : Veda, 1998, s. 169-171. – Doplnok k bibliografii A. Habovštiaka za roky 1948-1975, doplnok k bibliografii za roky 1976-1985 a súpis prác A. Habovštiaka za roky 1986-1995.