Kultúra nás spája

 
Fond malých projektov
 
Logá partnerských knižníc

Malý projekt č. SK/FMP/11b/09/015: Kultúra nás spája

Vedúci partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Městská knihovna Krnov

Termín realizácie: apríl 2022 – marec 2023

Celkové náklady: 23 500 EUR
Výška príspevku EFRR: 19 975 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 2 350 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 1 175 EUR

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov
Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Aktivity malého projektu

Vzdelávanie pracovníkov knižníc

Vzdelávanie knihovníkov – pracovníkov Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Městské knihovny Krnov je zamerané na výmenu skúseností a prenosu know how v poskytovaní výpožičných, rešeršných a bibliograficko-informačných služieb, ako aj v oblasti realizácie kultúrno-výchovnej činnosti. Podnetná výmena odborných skúseností bude viesť ku kvalitatívne vyššej úrovni poskytovaných knižnično-informačných služieb, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva obidvoch prihraničných regiónov. Vysoký spoločenský status knihovníctva v Českej republike bude inšpiráciou pre slovenskú stranu.

1. Poznávacie exkurzie v knižniciach v Dolnom Kubíne a Krnove – výmena skúseností, zdieľanie znalostí a relevantných príkladov tradičných i inovatívnych pracovných činností, prezentácia nových foriem knihovníckej práce, vrátane transformácie poskytovaných služieb v čase pandémie, spoznávanie kultúrno-historického dedičstva regiónov.

2. Odborný seminár na tému Využívanie Montessori princípov pri realizácií podujatí v knižniciach, s osobitným dôrazom na prácu s deťmi a mládežou a rozvíjaním ich záujmu o čítanie.

Aktivitami podporíme nadviazanie profesionálnych i medziľudských vzťahov medzi pracovníkmi participujúcich knižníc ako základu pre rozvoj dlhodobej spolupráce.

Literárne večery

V knižniciach v Dolnom Kubíne a v Krnove sa uskutočnia literárne večery, kde sa predstavia širokej verejnosti regionálni autori krásnej literatúry. Podujatia budú priestorom pre autentický kontakt s hodnotami knižnej kultúry susedného národa, osobné stretnutia s autormi sú pre účastníkov inšpiratívne a obohacujúce po stránke vedomostnej, estetickej i emocionálnej. Súčasťou podujatí bude prezentácia súboru nových kníh v slovenskom a českom jazyku, v ktorých budú mať zastúpenie súčasní slovenskí a českí autori krásnej literatúry. Súbory kníh budú k dispozícii v knižniciach čitateľom nielen počas trvania projektu, ale aj v nasledujúcich rokoch stanovenej doby udržateľnosti.

Fotografický plenér

V rámci projektu sa uskutoční fotografický plenér pre neprofesionálnych fotografov, tematicky zameraný na zobrazenie kultúrno-historických a prírodných zaujímavostí regiónov. Aktivity sa zúčastní 13 slovenských fotografoch, ktorí budú spoznávať a fotografovať mesto Krnov a región Sliezsko, 13 českých fotografov, ktorí budú spoznávať a fotografovať mesto Dolný Kubín a región Orava. Výstupom aktivity bude vydanie závesného a stolového kalendára a výstavy fotografií v obidvoch knižniciach. Aktivitou chceme posilniť aj potenciál cestovného ruchu a záujem spoznávať kultúrne, historické a prírodné bohatstvo partnerského regiónu.

Tvorivé dielne a workshopy pre deti a mládež

Knižnice musia reflektovať na potreby súčasnej informačnej spoločnosti a transformovať sa na moderné informačné centrá, ktoré budú disponovať relevantným technickým vybavením a znalosťami, aby vedeli ponúknuť, predovšetkým návštevníkom z vekovej kategórie detí a mládeže zaujímavé spektrum aktivít, v rámci ktorých budú získavať nové zručnosti a kompetencie. Pri komunikácii s českým partnerom nás veľmi oslovili inovatívne formy práce s touto vekovou kategóriou, keď vo svojej knižnici organizujú Noc spoločenských hier, prednášky o tlači na 3D tlačiarni, tvorivé dielne pri skladaní elektronických stavebníc. Podujatia Noc spoločenských hier v Krnove a tvorivej dielne v stavaní elektronických stavebníc sa zúčastní 10 slovenských účastníkov. V Oravskej knižnici sa bude realizovať 5 tvorivých dielní a workshopov pre deti a mládež, v rámci ktorých sa zoznámia s používaním 3D tlačiarne, pri skladaní elektronických stavebníc sa naučia základy elektroniky. Kreatívne elektronické stavebnice podporujú rozvoj technického myslenia, obsahujú súčiastky, z ktorých je možné postaviť napríklad kompas, maják, rádio, detektor pohybu, auto, lietadlo, kolotoč a pod. Hravou formou sa deti a mládež zoznámia s princípmi fyziky a elektroniky, čo bude podnetné aj pre ich ďalšie profesijné smerovanie.

Cezhraničný dopad

V rámci projektu dôjde k upevneniu cezhraničného partnerstva medzi Oravskou knižnicou A. Habovštiaka a Městskou knihovnou Krnov. Plánovanými aktivitami chceme umožniť vzájomné spoznávanie sa komunít, kultúrnu výmenu, prehlbovanie povedomia o vlastnom a partnerskom regióne, propagáciu ich kultúrno-historického potenciálu, tvorbu nových umeleckých hodnôt. Pri cieľovej skupine detí a mládeže prispeje k prekonávaniu narastajúcej jazykovej bariéry. Výmena odborných skúseností medzi pracovníkmi knižníc povedie k skvalitneniu poskytovaných knižnično-informačných služieb, k posilneniu odborných kompetencií zamestnancov knižníc, k spoločnému zdieľaniu inovatívnych foriem práce.

Kultúrny dialóg je jedným z najefektívnejších spôsobov vzájomného zbližovania a integrácie spoločenstiev. Poznanie a rešpektovanie kultúry oboch národov sa stane východiskovým predpokladom pre rozvoj dobrých susedských vzťahov a bude viesť k zintenzívneniu spolupráce aj v ďalších oblastiach života oboch komunít.

Projekt je koncipovaný tak, aby jeho výstupy a výsledky boli využívané cieľovými skupinami v obidvoch prihraničných regiónoch. Zámerom projektu je aktívnym spôsobom sa podieľať na cezhraničnej integrácii, spoznávaní sa, vytváraní kontaktov, vzájomnej interaktivite cieľových skupín. Dospelí účastníci i širšia verejnosť sa na stretnutiach a literárnych večeroch zoznámia s regionálnymi osobnosťami a ich tvorbou, podporí sa kreativita účastníkov aktivít pri tvorbe nových umeleckých produktov (fotografie), poskytne sa možnosť ich prezentácie na výstavách. Veková kategória detí a mládeže bude mať možnosť spoznávať jazyk susedného národa, prejaviť vlastnú tvorivosť, nadviazať priame kontakty, získať nové skúsenosti s modernými technológiami. Pracovníci oboch knižníc získajú nové znalosti, čo prispeje k ich celoživotnému vzdelávaniu. Projekt má efektívny dosah na zbližovanie sa obidvoch komunít a rozvoj priamych cezhraničných vzťahov cieľových skupín.