Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy

 

Mikroprojekt: Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy

Vedúci partner: Miejska Biblioteka Publiczna Limanowa

Cezhraničný slovenský partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Termín realizácie: apríl – december 2021

Náklady na projekt: 5 901,29 EUR, z toho 85% nákladov pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5% zo štátneho rozpočtu a 10% nákladov predstavujú vlastné príspevky

Mikroprojekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu „Tatry“ v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

Cieľ mikroprojektu: ochrana a popularizácia literárneho dedičstva v cezhraničnom priestore

Cieľové skupiny: deti, mládež, dospelí, zdravotne znevýhodnené osoby

Zhrnutie mikroprojektu

Cieľom mikroprojektu bola ochrana a popularizácia literárneho dedičstva v cezhraničnom priestore. Jeho súčasťou boli tematické prednášky pre dospelých, výtvarné dielne a výtvarná súťaž pre deti na oboch stranách hranice, sochárske dielne inšpirované literatúrou, ale aj zbojnícka hostina s ohňom, hra v prírode a prednáška pre poľskú mládež, inscenácia známej legendy deťmi z Limanowej a Dolného Kubína. Vznikol aj blog, dokumentujúci mikroprojekt. Išlo o ďalší spoločný projekt s partnerskou, slovenskou knižnicou. Dokázali sme, že literatúra nepozná hranice, je mostom medzi dvoma krajinami, dvoma kultúrami a… dvoma knižnicami.

Ako celý projekt prebiehal? Pozývame vás pozrieť si krátke video, ktoré plne odráža naše aktivity a atmosféru, ktorá ich sprevádzala.

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli a zapojili sa do projektu. Za pomoc, lektorovanie a tlmočenie v každej fáze projektu slovakistom Aleksandre Pyka a dr. Rafałowi Majerkowi. Radi by sme poďakovali aj divadelnému krúžku „Bajtek“ pri materskej a základnej škole č. 4 v Limanowej pod vedením pani Danuty Ługowskej a pani Jadwigy Kazan za prípravu predstavenia „Legenda o Jánošíkovi“.

A samozrejme by sme sa chceli poďakovať nášmu partnerovi spoza hraníc z Dolného Kubína za veľké nasadenie, bezproblémový kontakt a priazeň našich niekedy nezvyčajných nápadov. Už dnes vieme, že naše priateľstvá a spolupráca sa určite znásobili.

Mikroprojekt realizovala Miejska Biblioteka Publiczna v Limanowej od apríla do decembra 2021 v spolupráci so slovenskou knižnicou – Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Mikroprojekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Náklady na celý projekt boli 5 901,29 EUR, z toho 85 % nákladov bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % zo štátneho rozpočtu a 10 % nákladov na projekt tvoril vlastný príspevok.

Aktivity mikroprojektu

Súčasťou projektu budú tematické prednášky, literárne a sochárske dielne pre mladých, výtvarná súťaž pre deti a inscenácia legendy.

Vyhlásenie výtvarnej súťaže – Ilustrácia poľskej povesti

Umelecká súťaž

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Slávnostné ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Ilustrácia poľskej/slovenskej povesti sa uskutočnilo on-line spôsobom v obidvoch partnerských knižniciach. Odborná porota v zložení Bogusław Juszkiewicz a Anna Rosiek vyberala zo 199 výtvarných prác poľských a slovenských detí. Prvé miesto získala Klára Bartošová, 2. miesto Matúš Varga, žiaci ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Čestným uznaním a vecnými cenami bolo odmenených 20 slovenských účastníkov, žiakov ZŠ M. Kukučína, ZŠ Zázrivá, ZUŠ P. M. Bohúňa a ZUŠ I. Ballu.

Posúťažná prezentácia výtvarných prác poľských a slovenských detí

Divadelné predstavenie „Povesť o Jánošíkovi“

Povesť o Jánošíkovi

Divadelné predstavenie „Povesť o Jánošíkovi“, ktoré pripravil detský súbor BAJTEK pod vedením D. Ługowskiej a J. Kazana, si on-line spôsobom spoločne pozreli slovenské a poľské deti.

Aktivita bola realizovaná v rámci cezhraničného mikroprojektu Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy v spolupráci s Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Divadelné predstavenie „O lietajúcej Alžbetke“

Divadelné predstavenie „O lietajúcej Alžbetke“, ktoré pripravil detský divadelný súbor Úsmev pod vedením PaedDr. Anny Kurčinovej, si on-line spôsobom pozreli slovenské a poľské deti.

Aktivita bola realizovaná v rámci cezhraničného mikroprojektu Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy v spolupráci s Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Divadelné predstavenie „O lietajúcej Alžbetke“ – 1. časť

Tvorivé výtvarné dielne pre deti

Dňa 23. 8. sa uskutočnila výtvarná dielňa pre deti, v rámci ktorej kreslili a vyfarbovali na plátenné tašky motívy inšpirované symbolmi z povestí, ktoré sa tematicky dotýkajú obidvoch krajín – o Jánošíkovi, Vysokých a Západných Tatrách. S lektorkou Monikou Zielińskou-Klimczak sme sa skontaktovali on-line spôsobom, aby nám vysvetlila postupy kontúrovania, maľovania akrylovými farbami a sušenia namaľovaných motívov. Deti sa tešili, že si mohli vytvoriť vlastnú originálnu tašku.

Aktivita bola realizovaná v rámci cezhraničného mikroprojektu Literatúra bez hraníc – cezhraničné literárne vzťahy v spolupráci s knižnicou v Limanowej.

Prednáška Rafała Majereka Poľsko-slovenské literárne väzby z hľadiska pohraničnej problematiky – história a súčasnosť

14. júla 2021 | 12:30 | Mestská verejná knižnica v Limanowej

Pozvánka

20. júla 2021 | 16:00 | Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prednáška Rafala Majereka

Prednáška Alexandry Pyka: Na druhej strane hranice

9. september 2021 | 17:00 | Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Prednáška: Na druhej strane hranice

Prednáška: Na druhej strane hranice

Mikroprojekt Literatúra bez hraníc je ďalším spoločným projektom. Dlhodobé kontakty a doterajšia spolupráca partnerských knižníc naznačujú potrebu prehĺbenia spoločných aktivít, najmä v oblasti ochrany, kultivácie a popularizácie bohatého literárneho dedičstva. Hlavná téma mikroprojektu nie je náhodná. Ako ukazujú naše analýzy a pozorovania, poznatky o poľskej literatúre na Slovensku a slovenskej literatúre v Poľsku sú zanedbateľné. Jej cieľom je propagácia a popularizácia literatúry partnerskej krajiny na druhej strane hranice, s osobitným dôrazom na bohatú literárnu tvorbu z pohraničia a spoločné literárne vzťahy. Realizácia mikroprojektu predstavuje sériu zaujímavých, rôznorodých podujatí realizovaných inovatívnou formou a inovatívnymi metódami. Projekt je určený širokému spektru účastníkov: detí, dospievajúcich, dospelých a zdravotne postihnutých osôb. Formy aktivít boli prispôsobené každej vekovej skupine tak, aby boli zaujímavé a účastníci sa ich ochotne zúčastňovali. Deti si pripravia predstavenie, inscenáciu rozprávky alebo legendy zo svojej krajiny, s ktorou potom zoznámia svojich kamarátov / kamarátky z druhej strany hranice. Premiéry sa uskutočnia pomocou online nástrojov. Vzdialené hlasové a obrazové pripojenie prispeje k vzájomnej integrácii poľsko-slovenských účastníkov. Nebude chýbať ani výtvarná súťaž pre deti, ktorá bude ilustrovať ľubovoľnú legendu, báseň, rozprávku partnerskej krajiny. Na webových stránkach knižníc budú 3 preložené legendy, ktoré budú zdrojom poznatkov a inšpirácie pre súťaž. Rozsiahla propagácia týchto legiend v partnerských knižniciach a školách prispeje k dosiahnutiu cieľov úlohy a vzbudí u detí záujem o literatúru partnerskej krajiny. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v každej knižnici počas rezbárskych dielní, ktoré budú posledným prvkom projektu. Vďaka post-súťažnej multimediálnej prezentácii, dostupnej online, budú súťažné práce propagované v oboch krajinách a dostanú sa k veľkému počtu príjemcov, najmä v pohraničnej oblasti. Pre mladých ľudí je naplánovaná kreatívna forma angažovania – prednáška a rezbárske dielne, založené na legendárnych literárnych hrdinoch. S cieľom zabezpečiť účasť čo najväčšieho počtu ľudí, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, chorých, vylúčených a starších ľudí, budú prednášky v Limanowej vysielané online na fanpage knižnice v Limanowej. Širokú propagáciu, dostupnosť a zároveň bezpečnú účasť (z dôvodu neistej epidemickej situácie) zaistia: záznamy vystúpení, post-súťažná multimediálna prezentácia na webových stránkach knižníc a vytvorený bezplatný blog o implementácii mikroprojektu. Realizácia mikroprojektu prinesie merateľné výhody a je konkrétnou reakciou na kultúrne potreby obyvateľov a turistov z pohraničia.

Plagát Literatúra bez hraníc - cezhraničné literárne vzťahy