Ochrana osobných údajov

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne získava a spracováva osobné údaje za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, európskym nariadením GDPR č. 2016/679 a zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.

Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu používateľa v zmysle platnej legislatívy:

  • fyzická osoba nad 16 rokov: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, status osoby (pracujúci, študent, dôchodca, vojak apod.). Za účelom poskytnutia príslušnej zľavy sa používateľ preukazuje potrebným dokladom.
  • fyzická osoba do 16 rokov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mail a osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu.

Osobné údaje, na ktoré používateľ poskytuje súhlas:

  • používateľ – fyzická osoba nad 16 rokov môže na prihláške vyjadriť zaškrtnutím súhlas s rozposielaním pozvánok na podujatia, prevádzkových a propagačných informácií o činnosti knižnice
  • zákonný zástupca používateľa – fyzickej osoby do 16 rokov môže na prihláške vyjadriť zaškrtnutím súhlas na:

a) rozposielanie pozvánok na podujatia, prevádzkových a propagačných informácií o činnosti knižnice,

b) účasť dieťaťa na súťažiach vyhlasovaných knižnicou a zverejnením jeho mena, veku a školy pri jeho literárnych a výtvarných prácach, vo výsledkových listinách v priestoroch a na web stránke knižnice a vo vyhodnotení projektov,

c) fotografovanie dieťaťa na podujatiach knižnice na dokumentačné a archívne účely a vyhodnocovanie projektov.

Účel získavania a spracúvania osobných údajov

Získavané a evidované osobné údaje čitateľov slúžia výhradne pre internú potrebu knižnice, neposkytujú sa tretím osobám a nemá k nim prístup žiadna fyzická ani právnická osoba okrem zamestnancov knižnice. Slúžia výhradne na:

  • vedenie evidencie používateľov,
  • zisťovanie aktuálneho stavu ich výpožičiek,
  • písomný a mailový kontakt knižnice s používateľom pri poskytovaní knižnično-informačných služieb (zasielanie upomienok, oznámení o rezerváciách a výpožičkách MVS a pod.)
  • identifikácia používateľov ako fyzických osôb pri ochrane majetku knižnice,
  • štatistické účely – štatistické vykazovanie činnosti knižnice stanovené zákonom, pričom všetky osobné údaje čitateľov sú anonymizované,
  • spracovanie, administratíva a správu prijatých platieb od čitateľov knižnice prostredníctvom programu Paysy.

Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva používateľa v knižnici.  Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania činnosti knižnice budú osobné údaje v databáze a prihláška používateľa zlikvidované.

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov.

Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné, dokumentačné a archívne účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach nezobrazuje jednoznačne identifikované osoby s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach.  Zverejňuje však dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou poskytnutého súhlasu.

Knižnica rozposiela pozvánky na podujatia, prevádzkové a propagačné informácie o činnosti knižnice na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške za používateľa. Používateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 043/5862277 alebo mailom na: beletria@oravskakniznica.sk.