Prístup na internet v oravskej knižnici

Pravidlá využívania internetu

  • predpokladom využívania internetu sú základné znalosti práce s počítačom,
  • požívateľ je povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo čitateľským preukazom,
  • vyhľadané informácie si požívatelia môžu vytlačiť, uložiť na svoj USB kľúč alebo odoslať e-mailom,
  • požívatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, pokyny pracovníkov knižnice a podriadiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochranu majetku knižnice.

Internet na oddelení detskej literatúry

  • slúži na zabezpečuje prístup k občianskym informáciám pre širokú verejnosť (deti i dospelých),
  • prvých 15 minút je bezplatných, každých začatých 15 minút = 0,10 €,

Internet v elektronickej študovni

  • 1 minúta pripojenia = 0,02 €
  • pripojenie vlastného notebooku k sieti – 30 minút = 0,40 €

Poplatky za ďalšie služby nájdete v cenníku  Knižničného a výpožičného poriadku Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.