Kto sme

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je od roku 2002 Žilinský samosprávny kraj. V zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovacej listiny plní funkciu verejnej mestskej knižnice pre mesto Dolný Kubín a regionálnej knižnice pre územie okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

V rámci funkcie verejnej mestskej knižnice:

  • získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje, uchováva a ochraňuje univerzálny knižničný fond
  • uspokojuje informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov sprístup­ňovaním vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkaj­ším informačným zdrojom prostredníctvom nových informačných technológií
  • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby – absenčné a prezenčné výpožičky, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vy­dávanie bibliografií, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vyhotovovanie rešerší a kópií dokumentov z fondu knižnice
  • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovnú činnosť súvisiacu s poslaním knižnice

V rámci funkcie regionálnej knižnice:

  • je regionálnym strediskom informácií, buduje regionálny knižničný fond, bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu
  • je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne obsahom svojej činnosti, spoluprácou s kultúrnymi, výchovno-vzdelávacími, verejnými a spoločenskými inštitúciami, ako aj občianskymi a záujmovými združeniami pôsobí vo svojom prostredí ako kultúrne, výchovné, informačné a komunitné centrum s rozsiahlym používateľským zázemím. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poz­natkom šírených na všetkých druhoch nosičov, svojou činnosťou vytvára podmienky pre rovnoprávne uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a informačných potrieb a záujmov všetkých používateľov, podporuje celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými a výchovnými aktivitami sa osobitne zameriava na vekovú kategóriu detí a mládeže, aby na jednej strane formovala ich informačnú gramotnosť pri využívaní rôznych informačných zdrojov a na strane druhej podporovala záujem o čítanie, prehlbovala poznanie kultúrneho dedičstva, motivovala ich k vlastnej tvorivosti.