Smernice ŽSK

Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti