Medziknižničná výpožičná služba

Vážené kolegyne, kolegovia,

žiadajte len dokumenty, ktoré ste našli v našom online katalógu. Ak dokument má status „príručná“, nemôžeme ho poskytnúť absenčne. Na požiadanie však môžeme vyhotoviť a zaslať kópie častí dokumentu.

Ak Vaša knižnica ešte nie je u nás zaregistrovaná na elektronickú MVS, zašlite nám vyplnený Registračný formulár.

Po obdržaní formulára Vám pošleme dva diskrétne kódy, ktorými sa budete autorizovať pri elektronickom objednávaní dokumentov MVS.

Registračný formulár MVS v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka