Projekt V knižnici nám nuda nehrozí – čítame, spoznávame, tvoríme

Nadácia Tesco

Termín realizácie: september 2021 – máj 2022
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Tesco z grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, 9. edícia programu

Ciele projektu:

  1. rozvoj čitateľských návykov a podpora záujmu o čítanie názornými, súťaživými a interaktívnymi formami
  2. motivácia detí k vlastnej kreativite – realizácia hodín tvorivého písania, čitateľských a výtvarných dielní
  3. zapojenie detí do aktívneho spoznávania literatúry – usporiadanie regionálnych a krajského kola literárno-vedomostnej súťaže Knižný vševedko
  4. prezentácia knižnej produkcie pre deti – realizácia besedy so spisovateľom a ilustrátorom

Realizované aktivity

Všetky aktivity projektu boli cielene spájané s rozvíjaním záujmu detí o čítanie. Pre žiakov základných škôl sme realizovali hodiny zážitkového čítania. Zažili zábavné stretnutie s knihou K. Bendovej O žuvačkovom ježkovi a ďalšími knihami o prírode, z ktorých sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života ježkov. Po prečítaní úryvku z knihy K. Mikolášovej Bojnickí búbeli, deti tvorili koniec príbehu a ilustrovali prečítanú ukážku, rozprávali si svoje dojmy o návšteve mesta Bojníc. Na podujatí Literárne hádanky zúčastneným deťom knihovníčka predstavila nové knihy formou čítania krátkych ukážok textov, na základe ktorých mali uhádnuť uvedenú knihu. Prečítaním pútavého úryvku sme ich motivovali k prečítaniu celej knihy. Svoju vlastnú kreativitu si vyskúšali na hodinách tvorivého písania, v rámci ktorých dvojice detí vytvorili imaginárne stretnutia a rozhovory medzi známymi spisovateľmi, dialóg spolu viedol napríklad P. O. Hviezdoslava a M. Kukučín. V rámci podujatia sa deti dozvedeli všeličo nové o živote a diele našich regionálnych osobností, predstavovali si, čo by ich zaujímalo v dnešnej dobe a aké knihy by čítali. Ťažiskovou aktivitou bola realizácia literárno-vedomostného kvízu Knižný vševedko. Triedne kolá sa uskutočnili pre žiakov 4. a 5. ročníkov základných škôl v Dolnom Kubíne. Zúčastnilo sa ho 388 detí, ktoré si preverili svoje znalosti o literatúre. Otázky vychádzali z učebných osnov slovenského jazyka a literatúry, ako aj z nových informácií o aktuálne vydávanej literatúre, ktoré im knihovníčka v úvode formou hovorenej bibliografie predstavila. Vyústením postupovej regionálnej súťaže bolo finálne krajské kolo pre žiakov Žilinského kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.5.2022 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Po dvoch súťažných kolách sa na prvom mieste umiestnila Nela Gočalová , ktorá súťažila za Oravskú knižnicu, na druhom mieste Adam Ranuša , ktorý tiež súťažil za Oravskú knižnicu, na treťou mieste Laura Manca, ktorá súťažila za Kysuckú knižnicu v Čadci. Aktívnym spôsobom bola zapojené aj publikum, pre ktoré sme pripravili súťaž so zábavnými literárnymi hlavolamami a hádankami. Obohatením podujatia pre zúčastnené deti boli stretnutie so spisovateľkou detskej literatúry Ivonou Ďuričovou. Osobné stretnutia s autormi sú pre deti mimoriadne zaujímavé a prínosné, v rámci neformálnej besedy získavajú autentické informácie o tom, ako vznikajú rozprávkové príbehy, ako spisovateľ vníma svet a ako potom svoje skúsenosti a nápady prostredníctvom fantázie pretvára do kníh. Na besede s ilustrátorom Miroslav Knapom sa dozvedeli ako vznikajú ilustrácie ku knihám, prezreli si viaceré jeho knihy, ktoré ilustroval a v rámci tvorivej dielne si nakreslili knižného škriatka podľa svojej fantázie.

Detskí účastníci projektu zistili, že život v minulosti nebolo jednoduché zvládnuť a naši predkovia museli preukázať veľa zručnosti, úsilia, vytrvalosti i umu. Účastníci získali nové vedomostí a skúseností s tradičnou ľudovou kultúrou, pri tvorivých dielňach prejavovali svoju fantáziu, čitateľské, literárne a výtvarné schopnosti. Spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov medzi generáciami, vzájomnému porozumeniu, poskytli priestor pre prezentáciu svojich skúseností, spomienok a zážitkov. Realizácia projektu prehĺbila vzťah účastníkov ku knižnici, zistili, že je to miesto, kde sa nielen číta, požičiava literatúra, ale sa aj stretávajú rôzne vekové kategórie pri nezvyčajných a zaujímavých aktivitách.

Projekt Tradície spájajú generácie

Nadácia Tesco

Termín realizácie: máj – november 2019
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie Tesco z grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, 5. edícia programu

Ciele projektu:

  1. Zvýšiť úroveň poznatkov detí o ľudovej kultúre a svojom regióne prostredníctvom realizácie cyklu tematických podujatí.
  2. Motivovať deti k vlastnej kreativite prostredníctvom tvorivých dielní s ľudovými umelcami, výtvarných a literárnych aktivít.
  3. Motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, s osobitným zreteľom na podporu záujmu o čítanie
  4. Podpora medzigeneračného porozumenia a výmeny skúseností a poznatkov medzi deťmi a staršou generáciou.

Realizované aktivity

Aktivity projektu sa niesli v duchu spoznávania ľudovej slovesnosti, tradícií, zvykov a remesiel, ako i prehlbovania záujmu zúčastnených detí o čítanie. V rámci podujatia „Nedokončený príbeh“ deti pracovali s povesťami regionálnych autorov A. Habovštiaka a P. Hubu, v čitateľskej dielni si prečítali ukážku povestí a následne vymysleli jej literárny koniec. Hodina zážitkového čítania predstavila deťom knižku Jána Uličianskeho Leonardo, kocúr z ulice. Následne deti tvorili konce jednotlivých kapitol a prečítané príbehy ilustrovali. Na podujatí Z rozprávky do rozprávky sa stretli tri generácie – deti, rodičia a starí rodičia a strávili spoločne popoludnie, kde sa zabavili pri sledovaní scénok z ľudových rozprávok, hádaní názvov rozprávok podľa indícií, čítaní ukážok známych i menej známych rozprávok z detstva rodičov a starých rodičov, rozprávaní príbehov a zážitkov ako kedysi žili a hrali sa, predovšetkým bez dnešných technických možností. Počas „Večera v knižnici“ mali deti možnosť vlastnoručne si vyskúšať zdobenie perníkov a pracovať s hlinou na hrnčiarskom kruhu pod vedením lektorov Ž. Mäsiarovej a J. Baleka. Knihovníčka im aj predstavila nové knihy a vedomostné hry, ktoré boli zakúpené z grantových projektov. Účastníci si preverili svoje vedomosti vo vedomostnom kvíze o histórii, geografii, prírodných a historických zaujímavostiach, ľudovej kultúre, slovesnosti a remeslách regiónu Orava. Podujatie „Jeseň, pani bohatá“ predstavilo účastníkom ľudové zvykoslovie spojené so zberom a spracovaním úrody. Dozvedeli sa aj ako deti v minulosti pomáhali rodičom pri práci, aké tradície boli spojené s ich nástupom do školy, ako prebiehalo vyučovanie a aké mali žiaci, okrem učenia, povinnosti. Prečítali si ukážky detských hier, riekaniek a vyčítaniek z kníh Zlatá brána a Zlatá reťaz. Obsahom druhej časti podujatia bola ľudová slovesnosť (príslovia, porekadlá, pranostiky o jeseni, práci a učení). Na záver bol pripravený kvíz s ľudovými hádankami.

Detskí účastníci projektu zistili, že život v minulosti nebolo jednoduché zvládnuť a naši predkovia museli preukázať veľa zručnosti, úsilia, vytrvalosti i umu. Účastníci získali nové vedomostí a skúseností s tradičnou ľudovou kultúrou, pri tvorivých dielňach prejavovali svoju fantáziu, čitateľské, literárne a výtvarné schopnosti. Spoločné stretnutia detí, rodičov a starých rodičov prispeli k vytváraniu dobrých vzťahov medzi generáciami, vzájomnému porozumeniu, poskytli priestor pre prezentáciu svojich skúseností, spomienok a zážitkov. Realizácia projektu prehĺbila vzťah účastníkov ku knižnici, zistili, že je to miesto, kde sa nielen číta, požičiava literatúra, ale sa aj stretávajú rôzne vekové kategórie pri nezvyčajných a zaujímavých aktivitách.