Verejné obstarávanie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom Tendernet-u https://tendernet.sk/. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa.

Kontakt: Mgr. Mária Bachledová, 043/586 22 77, orknizdk1@vuczilina.sk

Výzvy na predkladanie ponúk

Archív výziev

Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova

Názov obstarávateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Zadávateľ nie je platca DPH

Kontaktná osoba: Peter Huba, +421 435 862277, orknizdk@vuczilina.sk

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 15320,39 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia najneskôr do 30.09.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.7.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7fnJwU9bVGjZePggliKzko
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách.

Dátum zverejnenia: 08.07.2019

Príloha (PDF, 36 kB)

Protokol o zákazke

Príloha (PDF, 40 kB)

Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova – zákazka zrušená

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova

Názov obstarávateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Zadávateľ nie je platca DPH

Kontaktná osoba: Peter Huba, +421 435 862277, orknizdk@vuczilina.sk

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 15320,39 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia najneskôr do 30.09.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 4.7.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d7Ti5oyTPEHUylY6f-nhsWU
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách.

Dátum zverejnenia: 21.06.2019

Príloha (PDF, 36 kB)

Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT

Názov zákazky: Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT

Názov obstarávateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Zadávateľ nie je platca DPH

Kontaktná osoba: Peter Huba, +421 435 862277, orknizdk@vuczilina.sk

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 35575,57 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy (najneskôr do 30.11.2018)

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.9.2018 do 15:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUtHB17q8WzzKypiD-tGYRM
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Dátum zverejnenia: 28.08.2018

Príloha (PDF, 40 kB)

Vydanie printových publikácií

Názov zákazky: Vydanie printových publikácií – omaľovánka, pexeso dvojjazyčné, kalendár stolový, vianočné pozdravy s obálkou, malé kalendáriky dvojročné, magnetky, záložky I., kniha, záložky II., náučná pamätná tabuľa

Názov prijímateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry, letáky

Identifikačné číslo projektu v ITMS: IN/ET/ZA/1/I/A/0028, Fond na podporu umenia, zmluva č. 17-512-01652

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Lehota na predkladanie ponúk: od 11.10. 2017 od 12.00 – do 27.10. 2017 do 09.00 hod.

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž: https://oravskakniznica.sk/o-kniznici/dokumenty/verejne-obstaravanie/

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO: 12.10.2017

Príloha (PDF, 63 kB)

Vydanie printových publikácií - zákazka zrušená

Názov zákazky: Vydanie printových publikácií – omaľovánka, pexeso dvojjazyčné, kalendár stolový, vianočné pozdravy s obálkou, malé kalendáriky dvojročné, magnetky, záložky I., kniha, záložky II., náučná pamätná tabuľa

Názov prijímateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry, letáky

Identifikačné číslo projektu v ITMS: IN/ET/ZA/1/I/A/0028, Fond na podporu umenia, zmluva č. 17-512-01652

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Lehota na predkladanie ponúk: od 26. 09. 2017 – do 06. 10. 2017 do 10.00 hod.

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž: https://oravskakniznica.sk/o-kniznici/dokumenty/verejne-obstaravanie/

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO: 26.09.2017

Príloha (PDF, 63 kB)