Verejné obstarávanie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vykonáva verejné obstarávania elektronicky prostredníctvom nástroja elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/zsk/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Tento prístup do systému elektronického verejného obstarávania ostáva trvalý. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač svoju ponuku predkladá elektronicky vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak ako je to uvedené v pokynoch a požiadavkách verejného obstarávateľa. Systém EVOSERVIS obsahuje informácie, ktoré v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je povinný zverejňovať verejný obstarávateľ vo svojom profile.

Kontakt: Mgr. Mária Bachledová, 043/586 22 77, orknizdk1@vuczilina.sk

Výzvy na predkladanie ponúk

Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT

Názov zákazky: Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT

Názov obstarávateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Zadávateľ nie je platca DPH

Kontaktná osoba: Peter Huba, +421 435 862277, orknizdk@vuczilina.sk

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 35575,57 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy (najneskôr do 30.11.2018)

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.9.2018 do 15:00

Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dUtHB17q8WzzKypiD-tGYRM
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Dátum zverejnenia: 28.08.2018

Príloha (PDF, 40 kB)

Archív výziev

Vydanie printových publikácií

Názov zákazky: Vydanie printových publikácií – omaľovánka, pexeso dvojjazyčné, kalendár stolový, vianočné pozdravy s obálkou, malé kalendáriky dvojročné, magnetky, záložky I., kniha, záložky II., náučná pamätná tabuľa

Názov prijímateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry, letáky

Identifikačné číslo projektu v ITMS: IN/ET/ZA/1/I/A/0028, Fond na podporu umenia, zmluva č. 17-512-01652

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Lehota na predkladanie ponúk: od 11.10. 2017 od 12.00 – do 27.10. 2017 do 09.00 hod.

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž: https://oravskakniznica.sk/o-kniznici/dokumenty/verejne-obstaravanie/

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO: 12.10.2017

Príloha (PDF, 63 kB)

Vydanie printových publikácií - zákazka zrušená

Názov zákazky: Vydanie printových publikácií – omaľovánka, pexeso dvojjazyčné, kalendár stolový, vianočné pozdravy s obálkou, malé kalendáriky dvojročné, magnetky, záložky I., kniha, záložky II., náučná pamätná tabuľa

Názov prijímateľa: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry, letáky

Identifikačné číslo projektu v ITMS: IN/ET/ZA/1/I/A/0028, Fond na podporu umenia, zmluva č. 17-512-01652

Adresa: Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

IČO: 36145262

Lehota na predkladanie ponúk: od 26. 09. 2017 – do 06. 10. 2017 do 10.00 hod.

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž: https://oravskakniznica.sk/o-kniznici/dokumenty/verejne-obstaravanie/

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO: 26.09.2017

Príloha (PDF, 63 kB)