Cenník služieb a poplatkov

Poplatky za registráciu používateľa

Registračný poplatok je možné uhradiť aj na účet IBAN: SK35 8180 0000 0070 0048 0042. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo čitateľského preukazu.

Druh poplatkuCena
Deti do 15 rokov3,00 €
Študenti SŠ a VŠ v dennej forme4,00 €
Dospelí5,00 €
Dôchodcovia, ZŤP3,00 €
Vojnoví veteráni (po predložení preukazu)bezplatne
Neregistrovaný používateľ – jednorazový vstup0,30 €

Rodinný preukaz

Druh poplatkuCena
1. rodič5,00 €
2. rodič a každé dieťa (do 15 rokov)1,00 €

Sankčné poplatky – knihy

Druh poplatkuCena
Nedodržanie výpožičnej doby (1. upomienka nie je doručená poštou)0,60 €
2. upomienka2,00 €
3. upomienka3,00 €
4. riaditeľská upomienka5,00 €
5. upomienka – pokus o zmier6,00 €

Sankčné poplatky – periodiká

Druh poplatkuCena
1 ks periodika / 1 týždeň omeškania (upomienky nie sú doručované poštou)0,10 €

Manipulačné poplatky

Duplikát čitateľského preukazu1,00 €
Rezervácia dokumentu0,50 €

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Druh poplatkuCena
– objednanie – 1 titul0,30 €
– objednanie článku – titul0,20 €
– poplatok za knihu3,20 €
– fotokópie článku: 1 strana A40,10 €
– fotokópie článku: 1 strana A30,15 €

Medzinárodná MVS

Druh poplatkuCena
– dokument z Českej republiky6,30 €
– dokument z európskych krajína13,00 €
– dokument zo zámoria a Veľkej Británie16,20 €
– nedodržanie výpožičnej doby – sankcia3,50 €
– fotokópia článku: 1 strana A40,30 €

Rešeršné služby

Druh poplatkuCena
– základný poplatok4,00 €
– tlač každej začatej strany0,20 €

Strata knihy

Druh poplatkuCena
Dodanie výtlačku toho istého dokumentu
Nahradenie iným novým titulom podľa rozhodnutia povereného pracovníka
Poskytnutie finančnej náhrady:
– dokument vydaný pred rokom 1990, vrátanepäťnásobok ceny
– dokument vydaný po roku 1990dvojnásobok ceny

Strata periodika

Druh poplatkuCena
– nadobúdacia cena periodika +
0,40 €

Reprografické služby – kopírovanie a tlač

Druh poplatkuCena
Čiernobiele 1 strana A 40,15 €
Čiernobiele 1 strana A 4 (obojstranne)0,25 €
Čiernobiele 1 strana A 30,30 €
Čiernobiele 1 strana A 3 (obojstranne)0,50 €
text s obrázkom, k základnej sume +0,10 €
Farebný text 1 strana A 40,50 €
Farebný text 1 strana A 4 (obojstranne)1,00 €
Farebný obrázok A 41,00 €

Poplatky za využívanie databáz InfoTrac

Druh poplatkuCena
Vstup do databáz – registrovaný používateľbezplatne
Vstup do databáz – neregistrovaný používateľ0,40 €
Tlač – 1 strana A40,10 €

Poplatky za využívanie internetu a PC

Druh poplatkuCena
1 minúta pripojenia na internet v elektronickej študovni0,02 €
Internet na detskom oddelení – prvých 15 minútbezplatne
Internet na detskom oddelení – každých ďalších začatých 15 minút0,10 €
Počítačové hry na detskom oddelení – 30 minút0,20 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – registrovaný používateľ0,40 €
Používanie Wordu, Excelu – 30 minút – neregistrovaný používateľ0,50 €
Skenovanie dokumentov – 1 ks0,20 €
Pripojenie vlastného notebooku ku sieti – 30 minút0,40 €
Fotenie dokumentov vlastným fotoaparátom – 30 minút0,40 €
Pokuta za porušenie pravidiel4,00 €
Tlač čiernobiela (text) – 1 strana A40,10 €
Tlač čiernobiela (obrázok) – 1 strana A40,15 €
Tlač farebná (text) – 1 strana A40,50 €
Tlač farebná (obrázok) – 1 strana A40,70 €
Opravu, ktorú musí vykonať servisný technik, hradí čitateľ v plnej výške