Cezhraničné kultúrne súzvuky

 
Interreg Poľsko - Slovensko
 
Logá

Mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0028 : Cezhraničné kultúrne súzvuky

Vedúci partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Miejska Biblioteka Publiczna Limanowa

Termín realizácie: apríl 2017 – marec 2018

Mikroprojekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Ciele mikroprojektu

Hlavný cieľ:

 • Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Limanowej prispieť k vzájomnému spoznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov obidvoma komunitami
 • Realizáciou kultúrno-spoločenských aktivít pozitívne formovať národné a regionálne vedomie cieľových skupín a ich záujem aktívne sa podieľať na zachovaní, ochrane a rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva

Špecifické ciele:

 • organizácia cezhraničných spoločenských, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích aktivít, podporujúcich stretávanie sa obidvoch komunít, vzájomné spoznávanie tradícií a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov, motivujúcich aj k vlastnej tvorivej činnosti inšpirovanej týmto dedičstvom
 • zabezpečenie ochrany regionálnych dokumentov, ktoré má knižnica vo svojom fonde prostredníctvom ich elektronickej archivácie a následného sprístupňovania on-line spôsobom, ktoré bude dostupné širokej cezhraničnej verejnosti
 • posilnením cezhraničnej spolupráce a výmenou odborných skúseností verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Limanowej podieľať sa na zvyšovaní propagácie kultúrneho dedičstva, s osobitným dôrazom na hodnoty literárneho dedičstva a jeho percepcie

Cieľové skupiny

 • deti, ktoré sa zúčastnia kultúrno-výchovných aktivít v Dolnom Kubíne a Limanowej – hodiny regionálnej výchovy, tvorivé výtvarné a čitateľské dielne, medzinárodné súťaže, prezentácia vydanej knihy pre deti
 • dospelí účastníci spoločensko-kultúrnych aktivít, zameraných na prezentáciu prírodných, kultúrno-historických a literárnych zaujímavostí oboch partnerských regiónov v Dolnom Kubíne a Limanowej
 • pracovníci knižníc v Dolnom Kubíne, Limanowej a ďalších verejných knižníc v Žilinskom kraji, učitelia základných škôl regiónu Orava, ktorí sa zúčastnia odbornej konferencie
 • široká čitateľská verejnosť, ktorá získa prístup k fondu novej literatúry, vydaným publikáciám a materiálom, elektronickému archívu regionálnych dokumentov

Aktivity projektu

 • Tvorivé literárne a výtvarné aktivity s regionálnou tematikou pre deti a mládež

V rámci aktivity sa budú realizovať hodiny regionálnej výchovy, výtvarné dielne zamerané na stvárnenie motívov z ľudových rozprávok, zvykov a tradícií v roku, literárne dielne zamerané na tvorbu básničiek o knihách a čítaní, spoločné stretnutie slovenských a poľských detí Noc v knižnici, vydanie kalendárikov a stolových kalendárov, záložiek do kníh, vianočných pohľadníc, bilingválneho slovensko-poľského pexesa a omaľovánky.

 • Elektronická archivácia regionálnych dokumentov

Modernizácia archivácie a sprístupňovania regionálnej článkovej produkcie formou skenovania relevantných informácií a ich uchovávania v elektronickej podobe na pamäťových médiách, s osobitným zameraním na monitoring cezhraničnej spolupráce subjektov v partnerských regiónoch.

 • Kreslo pre hosťa

Vystúpenia slovenských a poľských autorov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú regionalistikou, turizmom, históriou, mapovaním kultúrneho a prírodného dedičstva svojho kraja v knižniciach v Dolnom Kubíne a Limanowej. Aktivity budú určené širokej verejnosti so zámerom vzbudiť záujem o poznávanie partnerského regiónu, jeho prírodných, kultúrno-historických a literárnych zaujímavostí.

 • Vydanie knihy povestí, rozprávok a básničiek pre deti od regionálnych slovenských a poľských autorov v poľsko-slovenskej mutácii
 • Medzinárodná konferencia zameraná na problematiku knihovníckej práce, s osobitným zreteľom na odovzdanie si odborných skúseností v oblasti zvyšovania záujmu detí a mládeže o hodnoty literárneho kultúrneho dedičstva a čítanie.

Cezhraničný dopad

Zámerom projektu je zintenzívnenie vzájomných kultúrnych vplyvov a inšpirácií, ktoré pozitívnym spôsobom obohacujú komunitu obidvoch regiónov a prispievajú k prekonávaniu vzájomných bariér. Podobné kultúrne tradície, jazyk a vedomie slovanskej vzájomnosti vytvárajú priaznivé podmienky pre prehĺbenie dobrých susedských vzťahov, vzájomné zbližovanie, výmenu skúseností. Implementácia projektu významnou mierou prispeje k vzájomnému spoznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov obidvoma komunitami a realizácia plánovaných aktivít podporí záujem cieľových skupín aktívne sa podieľať na jeho zachovaní, ochrane a ďalšom rozvoji. Cezhraničný dialóg na báze spoločných kultúrno-spoločenských aktivít je jedným z najefektívnejších spôsobov vzájomného porozumenia a sociálnej integrácie spoločenstiev a partnerských regiónov. Plánované projektové aktivity a výstupy sa dotýkajú viacerých cieľových skupín na obidvoch stranách hranice a svojim charakterom podporujú ich tvorivosť a kreativitu, získavanie nových znalostí a zručností, spoločné kontakty a komunikáciu. Vydanie dvojjazyčnej knižky pre deti umožní širokej slovenskej i poľskej čitateľskej verejnosti zoznámiť sa so vzájomnou literárnou tvorbou. Projektové aktivity podporia stretávanie a spoznávanie sa ľudí z oboch miest – krsty knihy, besedy s regionálnymi osobnosťami, Noc v knižnici. Do tvorivých dielní a výtvarných súťaží sa zapoja deti z Dolného Kubína i Limanowej. Medzinárodná konferencia sa stane adekvátnym priestorom na výmenu odborných skúseností v oblasti knižnično-informačnej práce – v problematike zvyšovania záujmu detí a mládeže o hodnoty literárneho kultúrneho dedičstva a čítanie. Elektronická archivácia regionálnej článkovej produkcie zabezpečí on-line prístup všetkým záujemcom z akéhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase.

Projekt bude mať efektívny dosah na zbližovanie sa obidvoch komunít, rozvoj priamych cezhraničných kontaktov, propagáciu a ochranu historického a kultúrneho dedičstva obidvoch regiónov, tvorbu nových kultúrnych hodnôt, výmenu skúseností a kultúrno-spoločenské obohacovanie sa, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny prínos pre obyvateľov oboch pohraničných regiónov.