Občianske združenie ORBIS LIBRI

Informácie o združení

  • Registráciou, vykonanou Ministerstvom vnútra SR dňa 7.8.2006, bolo založené pri Oravskej knižnici občianske združenie ORBIS LIBRI
  • Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Fecskeová
  • Stanovy združenia stiahnite tu

Poskytnutie 2 % z dane občianskemu združeniu ORBIS LIBRI

Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice A. Habovštiaka,

dovoľujeme si vás požiadať o poukázanie 2 % z dane

pre občianske združenie ORBIS LIBRI, ktoré pracuje pri knižnici.

Postup:

  • pre právnické osoby
  • pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

V daňových priznaniach sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane.

Uviesť:

IČO: 42056781
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: ORBIS LIBRI
Ulica: S. Nováka
Číslo: 1763/2
PSČ: 026 80
Obec: Dolný Kubín

  • pre zamestnancov

Tlačivo pre zamestnávateľa – Potvrdenie o zaplatení dane – stiahni tu

Daňový úrad – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % – stiahni tu

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na oddeleniach Oravskej knižnice A. Habovštiaka. Obe vyplnené tlačivá je potrebné doručiť do 30.4.2024 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. Minimálna poukázaná suma musí byť vo výške 3 €.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ

Pošlite nám vašu žiadosť o členstvo

Zrealizované projekty

Projekt Radosť a poznanie bez hraníc

Radosť a poznanie bez hraníc
Projekt realizovaný s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín
z grantového programu Šanca pre všetkých 2010

DKmin

Jedným z cieľov činnosti OZ Orbis Libri je prispievať k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov. Projektom Radosť a poznanie bez hraníc,realizovanom v spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka máme záujem podporiť vytváranie kontaktov žiakov Špeciálnej základnej školy s komunitou detských čitateľov a sprostredkovať im zaujímavé stretnutia s literatúrou a ich autormi.

Zrealizované aktivity

18.05.2010

Zdvorilosť na každý deň

Tematické podujatie o slušnom správaní, na ktorom sa účastníci prostredníctvom modelových situácií zoznámili s pravidlami slušného správania v škole, v divadle a kine, v reštaurácii, pri telefonovaní a zoznamovaní. Súčasťou bola hovorená bibliografia kníh na danú tému, rozprávanie vlastných zážitkov a zábavný kvíz na tému Ako sa správam v škole.

Počet účastníkov: 32

08.06.2010

Rozsypané rozprávky

Literárne hádanky zamerané na ľudové a umelé rozprávky, ich autorov a zberateľov (P. Dobšinský, D. Hevier, Ľ. Feldek, B. Mikšíková, M. Ďuríčková, H. Ch. Andersen, A. Lindgrenová, C. Collodi, L. Carroll a i.), povesti a slovenskú ľudovú slovesnosť (hádanky, príslovia, pranostiky). Súťažné úlohy mali formu slovnú (uhádnuť názov rozprávky, meno autora), obrazovú (fotografie autorov, ilustrácie rozprávkových postáv), doplňovačiek a hlavolamov.

Počet účastníkov: 35

09.06.2010

Krajina zvukov – S flautičkou krížom krážom na potulkách Oravou

Hudobno-slovné pásmo o zvukoch v prostredí okolo nás, hudbe a speve. V programe, ktorého cieľom bolo zoznámiť žiakov ŠZŠ s deťmi navštevujúcimi knižnicu a zapojiť ich do spoločného hrania a spievania, vystúpili s pásmom ľudových piesní a scénok žiaci ZŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne. Účinkujúci hrali na zobcových flautách a diváci sa tvorivo zapojili vlastnými hudobnými aktivitami – spev a hra na telo.

V druhej časti podujatia mali zúčastnení možnosť v priestoroch hudobného oddelenia individuálne počúvať hudbu podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov: 40

Spolupráca so Špeciálnou základnou školou pre žiakov s telesným postihnutím a DSS pre deti a dospelých v Dolnom Kubíne má dlhodobejší charakter. K prioritám kultúrno-výchovnej činnosti, zameranej na žiakov a klientov týchto zariadení, patrí prehlbovanie prirodzeného záujmu o knihy, motivácia k čítaniu, rozvíjanie čitateľských zručností, rozširovanie vedomostí z oblasti umenia, najmä literatúry. Našou snahou je tiež podpora sociálnych kontaktov a integrácia zdravotne znevýhodnených používateľov do prirodzeného prostredia knižnice.

Pri práci so žiakmi ŠZŠ rešpektujeme ich individualitu a osobitosti, vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia. Aby u nich došlo k dostatočnej percepcii, spracovaniu a uchovaniu informácií, je potrebné multisenzorické sprostredkovanie informácií. Na podujatiach sú využívané nielen tlačené texty a knihy, ale aj názorné obrazové a zvukové pomôcky (ilustrácie, fotografie, skladačky, zvukové knihy, CD, DVD, PowerPointové prezentácie, reálne predmety a rôzne modely), dodržiavané špeciálno-pedagogické zásady a metódy.

Bc. Miriam Kazimírová

Projekt Knižný VŠEVEDKO 2009 - literárno-vedomostná súťaž podporený

Knižný VŠEVEDKO 2009 – literárno-vedomostná súťaž
Projekt realizovaný s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín

z grantového programu Šanca pre všetkých 2009

DKmin

V pondelok 19. 10. 2009 sa v dopoludňajších hodinách v čitárni Oravskej knižnice Antona Habovštiaka stretli víťazi triednych kôl literárneho kvízu Knižný Vševedko 2009, ktorí sa zúčastnili na finálnom kole a slávnostnom vyhlásení víťazov regionálneho kola súťaže. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín z grantového programu Šanca pre všetkých. Do súťaže sa zapojilo 19 triednych kolektívov základných škôl a Cirkevného gymnázia A. Radlinského v meste Dolný Kubín, v celkovom počte 510 súťažiacich. Písomný literárny kvíz bol určený pre žiakov piatych a šiestych ročníkov, otázky súviseli nielen s učivom, ktoré sa preberá v školách na hodinách literatúry, ale pracovníčka knižnice predstavila účastníkom podujatí aj ďalších autorov a ich knihy, ktoré sa v knižniciach v súčasnosti najviac čítajú – Klub záhad T. Brezinu, kníh J. Wilsonovej, J.K. Rowlingovej, R. Dahla, S. Meyerovej. Vo svete spisovateľov majú dôležité miesto aj slovenskí autori, deti potrápili otázky týkajúce sa J.C.Hronského, V. Šikulu, Márie Ďuríčkovej. Najviac bodov v tomto písomnom teste získali Katka Studeničová zo ZŠ P. Škrabáka – 1. miesto, Klaudia Godišová z tej istej školy – 2. miesto a Ema Kostrošová zo ZŠ J.Matušku – 3. miesto.

Medzi deťmi už známe a obľúbené podujatie prinieslo aj tento rok veľa zábavy a prekvapenie v podobe stretnutia sa so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, ktorý zúčastneným deťom porozprával o svojej tvorbe. O zábavu v hľadisku sa postarala 5. A trieda zo ZŠ P.Škrabáka. V popoludňajších hodinách potešil Peter Gajdošík svojou návštevou, pútavým rozprávaním a autorským čítaním aj deti školských klubov zo ZŠ J. Matušku.

Súťažiaci, ktorí obsadili v našej knižnici prvé tri miesta, budú reprezentovať mesto Dolný Kubín na krajskom kole Knižného Vševedka 2009, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2009 v Turčianskej knižnici v Martine.

Dlhodobou prioritou v činnosti Oravskej knižnice je motivácia detí k čítaniu ako jednej z aktívnych foriem trávenia voľného času, ktorá prináša na jednej strane radosť, zábavu, relax a na druhej strane poznanie, poučenie a nové informácie. Práve takéto netradičné spôsoby spoznávania literatúry majú šancu vzbudiť u detí dlhodobejší záujem o čítanie a literatúru.

Projekt Budem Pavol (Dobšinský) alebo Pikaso?


Budem Pavol (Dobšinský) alebo Pikaso?

Projekt realizovaný s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín
z grantového programu Šanca pre všetkých

DKmin

Projekt s názvom Budem Pavol (Dobšinský) alebo Pikaso?pripravilo občianske združenie ORBIS LIBRI v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. Jednotlivé podujatia sa uskutočnia v mesiacoch jún – september a zúčastnia sa ich žiaci mestských základných škôl.

Cieľom je podporiť záujem detí o čítanie a detskú knihu so zreteľom na text i ilustráciu. Na stretnutiach s deťmi budú slovenské ľudové rozprávky formou hlasného čítania interpretovať: herec, režisérka, starí rodičia i pedagógovia. Deti sa budú zapájať vlastným dokončením rozprávkového príbehu, prípadne vymyslenou rozprávkou. Pod vedením pedagógov – výtvarníkov budú prečítané rozprávky ilustrovať. Detské práce vyhodnotí porota a v mesiacoch september – október budú vystavené v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Výstava sa tak stane prístupnou občanom mesta i účastníkom Hviezdoslavovho Kubína. Všetky aktivity prebehnú v Oravskej knižnici, prípadne v školských knižniciach zúčastnených škôl.

Prvé zo série podujatí sa uskutočnilo v utorok 17.6.08 o 14,00 hod. v ZŠ Petra Škrabáka. Slovenské ľudové rozprávky deťom v priestoroch školskej knižnice čítali: Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy, pán Ľudovít Ruttkay z Domova dôchodcov v Dolnom Kubíne a Mgr. Art Roman Večerek. Počas spoločného stretnutia riaditeľka školy, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka PhDr. Milan Gonda a deti pokrstili „rozprávkový strom“. Výtvarnú tvorivú dielňu pripravila vychovávateľka školského klubu detí Marta Pechová.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V ZŠ Martina Kukučína sa interpreti rozprávok stretli s deťmi 23.6.08 o 8,00 hod. Školská knižnica sa premenila na detskú izbu plnú knižiek, chodba na galériu a trieda na ateliér. Mgr. Michal Tomáš, okrem čítania, podujatie spolu s pracovníčkou Oravskej knižnice moderoval. Rozprávku deťom prečítali i stará mama, pani Rusnáková a Miriam Kazimírová z Oravskej knižnice. Vypočuté príbehy žiaci ilustrovali pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy, Mgr. Renáty Tomagovej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokračovať v projekte sa bude po letnej prestávke, v septembri, na ďalších školách. Veríme, že deti objavia čaro slovenskej rozprávky a zároveň dostanú šancu predviesť svoje schopnosti a tvorivosť.