Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oravská knižnica Antona Habovštiaka vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej oddelenia ekonomicko-technickej činnosti za následných podmienok:

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

 • Ovládanie podvojného účtovníctva.
 • Účtovanie v účtovnom programe iSPIN, vyhotovenie a zverejnenie objednávok v systéme a zverejnenie na stránke UVO, vedenie jednotlivých nákladov podľa pokynov ŽSK.
 • Účtovanie došlých, odoslaných faktúr, interných dokladov, bankových výpisov. Vyhotovenie štvrťročných uzávierok v účtovníctve, zaslanie na ŽSK, (Výkazy Fin-1, Fin-2, Fin3, Fin-4, Fin -5), spracovanie záverečnej ročnej správy, poznámky k účtovníctvu.
 • Vyhotovenie daňového priznania za organizáciu. Komunikácia s projektovým manažérom, sledovanie čerpania jednotlivých projektov. Vykonávanie základnej finančnej kontroly pri dokladoch v organizácií.
 • Evidencia a účtovanie majetku, (odpisy, mesačné vyhotovenie tabuliek, zaslanie na ŽSK, Majetok podľa zdrojov financovania, majetok spolu). Vedenie inventarizácie vyhotovenie zápisu.
 • Ovládanie Zákona o rozpočtových pravidlách (kódy zdrojov, rozpočtové klasifikácie), zadávanie rozpočtu do účtovného programu, jednotlivé úpravy počas roka).
 • Príprava a vyhotovenie rozpočtu na kalendárny rok, rozpis po jednotlivých položkách + príslušné tabuľky, zapracovanie mzdových nákladov, prevádzka organizácie.
 • Bankové úhrady organizácie, spravovanie, kontrola jednotlivých bankových účtov.
 • Vyhotovenie konsolidačného balíka (odsúhlasovací formulár), konsolidačný balík, nahratie do Štátnej pokladnice, kontrola a odsúhlasenie na ostatné organizácie v systéme.
 • Vyhotovenie zmlúv, ich evidencia, evidencia jednotlivých revízií (výťah, klimatizácia, elektrina, plyn), nakupovanie materiálu, prieskum trhu, zhotovenie zápisov, spracovanie údajov na základe vyžiadania nadriadeného orgánu Žilinského samosprávneho kraja, spracovanie štatistických výkazov. Spracovanie pracovných zmlúv, pracovné náplne pracovníkov.
 • Evidencia majetku v programe XMATIK, (evidencia revízií, zapisovanie a sledovanie odberu elektrickej energie, zemného plynu a ostatných požiadaviek zo strany ŽSK)

Požadované vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne úplné stredoškolské vzdelanie (prax nutná).

Verejná správa.

 • Mzdové ohodnotenie: Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 7 od sumy 973,00 podľa odpracovaných rokov.
 • Týždenný pracovný čas 37,5 hod., nástup od 1. 7. 2024.

Žiadosť, spolu s profesijným životopisom, dokladom o vzdelaní, preukázaní bezúhonnosti, zasielajte na uvedené adresy:

Žiadosti do výberového konania zasielajte do 13. 6. 2024.

 • osobne: Mgr. art. Roman Večerek, Mgr. Mária Bachledová, tel. kontakt 043/5862277
 • mailom: orknizdk@vuczilina.sk, orknizdk1@vuczilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Požiadavky na uchádzača

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358