AMBROZI Samuel (Ambrosius, Duraeus)

publicista, redaktor
(22. 3. 1748 Liptovská Sielnica – 15. 2. 1806 Banská Štiavnica)

Študoval na ev. lýceu v Bratislave, r. 1782-85 na univerzite v Jene. R. 1785-87 ev. farár vo Veličnej, r. 1787-1803 v Banskej Bystrici-Radvani, r. 1803-06 v Banskej Štiavnici. Zakladateľ osvietenskej učenej spoločnosti Societas ex totius monarchiae Austriacae viris eruditis coacta, r. 1793-1803 vydavateľ a redaktor ročenky Novi ecclesiastico-scholastici Annales evangelicorum aug. et helvet. confessionis in Austriaca haereditarium, do ktorej prispieval správami a recenziami domácej i zahraničnej knižnej tvorby. Usiloval sa o pozdvihnutie cirkevného školstva a vzdelanostnej úrovne širších vrstiev obyvateľstva, v Banskej Štiavnici založil súkromnú školu pre chlapcov a dievčatá, školskej problematike sa venoval i publicisticky. Príležitostnými básňami prispel do zborníkov na počesť rektora bratislavského lýcea J. Strečku, písal kázne a náboženské piesne.

DIELO (Výber)
Carmen, quod dum D. Joannes Georgius Stretsko… Bratislava 1780; Ita celeberrimo gymnasii a. c. Posoniensis rektori Joanni Georgio Stretsko die nomini ejus sacra … Bratislava 1782; Svaté kázaní, kteréž… měl v chrámě ev. Radvanském. Banská Bystrica 1789; Trauer Rede am Grabe… Banská Štiavnica 1796; Dobrota a moudrost boží… Banská Bystrica 1803;

LITERATÚRA O S. AMBROZIOVI VO FONDE KNIŽNICE (Výber)

1. Dejiny slovenskej literatúry 2. – Bratislava : Veda, 1960. – S. 165.

2. BRTÁŇ, Rudo: Bohuslav Tablic : život a dielo. – Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1974. – S. 7, 34, 36, 38, 42, 45, 93, 200, 203, 209, 286.

3. Slovenský biografický slovník A-D. – Zv. I. – Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 310.