Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Názov pozície: riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/8/2020

Názov organizácie: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:
• stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:
• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
• zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax, 3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:
• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:
• odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: (21. týždeň)

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 12. 06. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopálovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Oznámenie o vyhlásení výberového konania