Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na pozíciu knihovník – koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti.

Názov pozície: knihovník – koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti

Názov organizácie: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01. 12. 2020, príp. dohodou

Platové podmienky: odmeňovanie na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s prílohou č.3 k Nariadeniu vlády SR č. 388/2018 Z. z., 6. platová trieda od 757,50 eur, platové zaradenie podľa počtu rokov odbornej praxe.)

Zamestnanecké výhody, benefity:
• stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:
• príprava a realizácia kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí,
• koordinačná činnosť so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne,
• poskytovanie knižnično-informačných služieb.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Osobnostné predpoklady:
• výborná orientácia v slovenskej aj zahraničnej literatúre,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• komunikatívnosť,
• flexibilita,
• kreativita,
• bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie dvoch projektov na realizáciu kultúrno-výchovného podujatia: a) pre žiakov 1. stupňa ZŠ; b) pre stredoškolskú mládež. Súčasťou projektov musí byť obsahové zameranie, scenár a spôsob realizácie.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 7. 10. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 23. 10. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: mailom na orknizdk@vuczilina.sk alebo poštou na adresu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Miesto uskutočnenia výberového konania: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Termín realizácie výberového konania: 9. 11. 2020

Kontaktná osoba: Mgr. art. Roman Večerek, t.č. 043/586 3368, e-mail orknizdk@vuczilina.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Oznámenie o vyhlásení výberového konania