Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vypisuje výberové konanie na pozíciu knihovník v oddelení výpožičných služieb.

Požiadavky na uchádzača:

 • úplné stredoškolské vzdelanie humanitného smeru, výhodou knihovnícke vzdelanie
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami – znalosť internetu, MS Office, Outlooku
 • vzťah k literatúre a čítaniu, komunikatívnosť, kreativita, flexibilnosť, pozitívny prístup, zodpovednosť, samostatnosť, tvorivosť, predpoklady pre interaktívnu prácu s používateľmi knižnice rôznych vekových kategórii
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

Náplň práce:

 • samostatné vykonávanie knihovníckej práce, práca s knižničným systémom, poskytovanie výpožičných a informačných služieb,
 • evidencia používateľov, výpožičiek a rezervácií,
 • ochrana, revízia a vyraďovanie knižničného fondu,
 • organizovanie podujatí, besied, informačné služby,
 • spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii projektov,
 • pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Pracovné podmienky:

 • plný pracovný úväzok
 • mzda podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • na uvádzanej pozícii plat začína v 5. platovej triede od 839,50 € (brutto) a platový stupeň podľa počtu rokov odbornej praxe
 • 37,5 hodinový pracovný týždeň

Žiadosti s profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte mailom na: orknizdk@vuczilina.sk alebo na adresu: Oravská knižnica A. Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín

Termín zaslania žiadosti: 18. 8. 2023

Termín nástupu: najneskôr 1. 9. 2023

Kontaktná osoba: Mgr. art. Roman Večerek, t. č. 043/586 3368, e-mail orknizdk@vuczilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dokument na stiahnutie:
Oznámenie o vyhlásení výberového konania