Predsudky

Predsudky – vernisáž výstavy

Sme veľmi radi, že vás môžeme pozvať na vernisáž výstavy z tvorivých dielní ľudí bez domova v Dolnom Kubíne v projekte PREDSUDKY, ktorý je určený znevýhodneným skupinám.

19.12.2023 – 17:00
Oravská knižnica

Predsudky

Počas vernisáže sa uskutoční aukcia vystavených diel.
Finančné prostriedky budú použité na rozvoj a podporu dostupnosti kultúry znevýhodneným osobám.

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva sú často marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie.
Ocitajú sa bez prístupu k informáciám, k trhu práce, vzdelaniu a kultúre… Projekt PREDSUDKY je určený práve im – znevýhodneným osobám – ľuďom bez domova v Dolnom
Kubíne, ale tiež širokej verejnosti, najmä mladým ľuďom s cieľom výchovy k tolerancii a rozvoju medzikultúrneho dialógu (predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou.) Našim cieľom je podpora dostupnosti kultúry znevýhodneným osobám – ľuďom bez domova, rozvoj ich kultúrnych potrieb, a ich následné
motivovanie k tvorivým aktivitám, prostredníctvom ktorých sprostredkujeme ich vnímanie vonkajšieho a vnútorného sveta cez literárnu, výtvarnú a fotografickú činnosť, ich sebarealizácia, tvorivé využívanie voľného času, verejná prezentácia pocitov znevýhodnených osôb pre širokú verejnosť, ale najmä pre najzraniteľnejšiu skupinu – mladých ľudí.

Ďakujeme všetkým, všetkým, ktorí nám pomohli tento projekt vymyslieť a všetkým ktorí nám ho pomáhali realizovať.

S knižnicou na každom kroku.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.