Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2019

Súťaž o naj školský časopis a nástenku 2019

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny vyhlasujú 16. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2019 a 3. ročník súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku NAJ TRIEDNA NÁSTENKA.

NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ ČASOPIS 2019

Kategórie:
1. kategória: časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ (1. – 9. ročník)
2. kategória: časopisy žiakov 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník)
3. kategória: e-časopisy (plnotextový elektronický časopis voľne prístupný na internete)

Podmienka pre účasť v súťaži:
Zaslanie minimálne dvoch čísel časopisu, ktorý vydala základná škola v školskom roku 2018/2019 do 15. mája 2019 na adresu: Oravská knižnica A. Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
V prípade, že súťaží e-časopis, je potrebné na uvedenú poštovú adresu, príp. elektronicky na adresu podujatia@oravskakniznica, zaslať prihlasovací list s presnou webovou adresou časopisu.

Kritériá súťaže:
1. Určené pre žiakov ZŠ a špeciálnych ZŠ z regiónu Orava.
2. Zaslanie alebo osobné doručenie minimálne 2 čísel časopisu vydaného v aktuálnom školskom roku.
3. Riadne označenie titulu časopisu.
4. Tiráž so základnými údajmi – vydavateľ časopisu, redaktori, periodicita, číslo časopisu.
5. Vlastná tvorba žiakov.
6. Kontaktné údaje odosielajúcej školy a zodpovedného pedagóga.

Mimoriadne pre aktuálny ročník:
Pri príležitosti osláv jednej z najdôležitejších udalostí našej histórie organizátori vyhlasujú súťaž o najzaujímavejšiu samostatnú prílohu časopisu venovanú 100. výročiu vzniku Československej republiky.
Poznámka: Príloha sa hodnotí samostatne, nie je podmienkou, aby ju obsahoval každý súťažný časopis.

NAJ TRIEDNA NÁSTENKA

Téma:
Čo mi dáva čítanie?

Podmienka pre účasť v súťaži:
Zaslanie fotografie nástenky do 15. mája 2019 na adresu: podujatia@oravskakniznica.sk.

Kritériá súťaže:
1. Určené pre žiakov ZŠ a špeciálnych ZŠ z regiónu Orava.
2. Zúčastniť sa môžu všetky triedy vyššie uvedených škôl.
3. Na tvorbu tematickej nástenky môžu byť použité predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva, textilu a iných materiálov. Z nástenky môžu vystupovať nápisy a predmety aj do tretieho rozmeru.
4. Vytvorená nástenka musí byť umiestnená na stene.
5. Hodnotí sa nápaditosť, originalita a spôsob stvárnenia témy.
6. Fotografiu nástenky s popisom (označenie triedy, školy, mená žiakov, ktorí sa na tvorbe nástenky podieľali, meno zodpovedného pedagóga) je potrebné zaslať v elektronickej forme (formát JPG, rozlíšenie min. 3 Mpix, veľkosť súboru max. 5 MB).

Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční 19. júna 2019.

Plagát (PDF, 139 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne získava a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, európskou smernicou GDPR a zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach. Účasťou v súťaži udeľujú zúčastnení organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých na účel realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a komunikácie.
Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné, dokumentačné a archívne účely. Ak s tým účastník nesúhlasí, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach zverejňuje zábery z podujatí bez nároku na honorár a bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou poskytnutého súhlasu.

Súťažné práce hodnotí porota, ktorú menujú organizátori súťaže. V každej kategórii môžu byť udelené tri miesta a čestné uznanie. Porota má právo udeliť aj viac ocenení, prípadne niektoré neudeliť.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358