Zmluvy 2021

Zoznam zmlúv za rok 2021
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
32001612Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu20.01.2021
222021Zmluva číslo: 222021 uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach11.02.2021
b. č.Zmluva o poskytovaní upgrade a update knižnično-informačného systému Clavius24.02.2021
b. č.Kolektívna zmluva27.02.2021
b. č.Licenčná zmluva01.03.2021
SK/FMP/11b/03/002 – Z/D01
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z04.03.2021
01 – 21Zmluva o poskytovaní audítorských služieb05.03.2021
ÚVTOS-58/23-2021Darovacia zmluva30.03.2021
21-512-00467Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-0046709.04.2021
P6540Dodatok k zmluve č. P654027.04.2021
SK/FMP/11b/03/002 – Z/D02
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z05.05.2021