Zmluvy 2015

Zoznam zmlúv za rok 2015
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
ZOMS/2015/1Zmluva o mediálnej spolupráci24.02.2015
0032001612Dodatok č. 1 k platným Zmluvám o združenej dodávke elektriny01.04.2015
ŽSK – OKDK/2015/8.2Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MKSR08.04.2015
DOUZ/2015/1Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.6.201130.04.2015
9/2015Zmluva č. 9/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“11.05.2015
ZOD 1/2015Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov12.05.2015
ŽSK-OK/2015/2.1Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201501.06.2015
ŽSK-OK/2015/4.5.6Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201520.07.2015
ŽSK-OK/2015/2.5Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201520.07.2015
ZOD 2/2015Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov03.08.2015
ZOS/2015/1Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka26.08.2015
PZ/MKSR/2015/1Príkazná zmluva29.09.2015
4262015Zmluva číslo: 4262015 uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení06.10.2015
PZ/MKSR/2015/2Príkazná zmluva13.10.2015
PZ/MKSR/2015/5Príkazná zmluva20.10.2015
PZ/MKSR/2015/3Príkazná zmluva22.10.2015
PZ/MKSR/2015/4Príkazná zmluva22.10.2015
9100091582/D02Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu28.10.2015
PZ/MKSR/2015/6Príkazná zmluva16.11.2015
PZ/MKSR/2015/7Príkazná zmluva19.11.2015
ZOS/2015/2Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka4.12.2015