Projekt Medzigeneračný dialóg v knižnici

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadácie SPP z grantového programu SPPoločne pre komunity.

Termín realizácie:

august – november 2021

Ciele projektu:

  • rozvoj čitateľských návykov a záujmu detí o čítanie zážitkovými metódami
  • podpora aktívnych foriem trávenia voľného času, ktoré rozvíjajú vedomostný rozhľad a zručnosti,
  • motivácia cieľových skupín k vlastnej kreativite
  • podpora medzigeneračného porozumenia a výmeny skúseností a poznatkov medzi deťmi a staršou generáciou
  • podpora aktívneho starnutia a zvyšovania kvality života seniorov

Primárna cieľová skupina:

  • deti, žiaci základných škôl z Dolného Kubína a blízkeho okolia
  • seniori – čitatelia Oravskej knižnice A. Habovštiaka, ako aj ďalší záujemcovia z radov širšej seniorskej verejnosti

Realizované aktivity:

1. Denný čitateľský tábor v knižnici sa uskutočnil v dňoch 23.8.-27.8.2021 a zúčastnilo sa ho 20 detí. Obsahovou náplňou bolo zážitkové „cestovanie“ literárnou krajinou i skutočné cestovanie a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí rodného kraja. Deti sa zabavili pri literárnych hádankách a kvízoch, čítali nové knižky, svoju tvorivosť prejavili vo výtvarných dielňach, kde vytvárali nezvyčajnú fotografiu s rámikom s využitím puzzle, maľovali plátenné tašky a kamene. Na celodennom výlete do Krušetnice navštívili Múzeum kávy a spravili si turistickú vychádzku na rozhľadňu Grap. Na spoločnom stretnutí detí a seniorov v priestoroch záhrady Denného stacionára v Dolnom Kubíne predniesli účastníci tábora svoje obľúbené básničky, čítali ukážky z knihy Bylinkové rozprávky, spievali spoločne pesničky za zvukov heligónky a maľovali na sklo motívy byliniek a kvetov. Seniori boli veľmi potešení z účastí detí, ktoré im pripomenuli vlastné vnúčatá a pri maľovaní vnikali mnohé spontánne rozhovory. Počas ďalšieho výletu sa prešli Kvačianskou dolinou a zoznámili sa s technickou pamiatkou vodného mlynu na Oblazoch. Navštívili aj náučný chodník Párnické jazerá, kde sa zoznámili so životom a lovom rýb, druhmi stromov a základmi ochrany prírody. Na výlete v Lúčkach si pozreli národnú prírodnú pamiatku Lúčanský vodopád a lektor im na náučnom chodníku porozprával zaujímavosti zo života včiel a dôležitosť včiel pre život človeka. Program tábora bol veľmi pestrý a deti mali vyplnenú každú minútu zmysluplnou činnosťou.

2. Aktivity Kniha môjho detstva, ktorá sa uskutočnila dňa 3.9.2021, sa zúčastnili žiaci Základnej školy Janka Matušku v Dolnom Kubíne a seniori z radov čitateľov Oravskej knižnice. Na spoločnom podujatí detí a seniorov si vzájomne predstavili knihy, ktoré ich sprevádzali detstvom, čítali si ukážky z obľúbených kníh, rozprávali sa aj o tom ako sa žilo kedysi, ako deti trávili voľný čas, aké hry sa hrali, čo všetko museli vedieť spraviť vlastnými rukami a aké to bolo žiť bez súčasných technických vymožeností. V závere stretnutia si spoločne zaspievali ľudové pesničky.

3. Aktivita Remeslo má zlaté dno sa uskutočnila dňa 27.9.2021. Pod vedením lektora Jána Baleka sa žiaci 4. ročníka Základnej školy Janka Matušku v Dolnom Kubíne a seniori z radov čitateľov Oravskej knižnice zoznámili s technikou práce na hrnčiarskom kruhu. Každý záujemca si vyskúšal ako sa na kruhu dá vytvarovať miska alebo malá váza. Zistili, že to vyžaduje manuálnu zručnosť a trpezlivosť. Obe skupiny sa pri práci vzájomne povzbudzovali, motivovali a trénovali si jemnú motoriku. Počas stretnutia sa dozvedeli aj mnoho zaujímavého o dávnych tradičných ľudových remeslách – plátenníctve, drotárstve a pltníctve a prečítali si úryvky z oravských povestí a ďalších kníh, ktoré sa viažu k tejto téme. Zistili, že v minulosti bol každodenný život veľmi náročný.

4. Tréning pamäti pre seniorov. Od 12.10. sa v týždenných intervaloch stretávala skupina 8 seniorov na tréningoch pamäti. Zábavnou formou sa zoznámili s technikami na rozširovanie kapacity krátkodobej pamäti, posilňovanie pozornosti a koncentrácie, precvičovanie dlhodobej pamäti, slovnej zásoby, zlepšovaniu priestorovej orientácie a používaniu mnemotechnických pamäťových pomôcok. Získali aj odporučenia k vhodnej výžive a spracovaniu stresových situácií, ktoré sú tiež potrebné k dlhodobej správnej výkonnosti mozgu. Súčasťou každého stretnutia boli aj krátke rozcvičky, zamerané na jednoduché cviky zlepšujúce jemnú motoriku, hlboké dýchanie a harmonizáciu výkonu ľavej a pravej mozgovej hemisféry. Z prostriedkov projektu sme zakúpili 10 ks pracovných zošitov, ktoré vydalo Centrum Memory Bratislava a obsahujú veľa úloh na precvičovanie kognitívnych funkcií mozgu a pamäti. Zadania z pracovných zošitov riešili účastníci na stretnutiach a aj ako „domáce úlohy“. Účastníci oceňovali príjemnú, priateľskú a zábavnú atmosféru, ktorá panovala na stretnutiach a že popri teoretických poznatkoch sa dozvedeli aj praktické rady, ktoré im môžu zlepšiť kvalitu života.

5. Kreslo pre hosťa. V komornej a príjemnej atmosfére sa v piatok 22.10. uskutočnila autorská beseda so spisovateľkou Michaelou Galambošovou, rodáčkou z Oravy. Prítomní sa z rozprávania autorky dozvedeli zaujímavosti o jej spôsobe literárnej tvorby, o výbere tém, ktoré spracovala, ako tvorí charaktery románových postáv, koľko z jej literárnych textov má aj autobiografické súvislosti a aké sú jej aktuálne spojenia s rodnou Oravou. So zaujatím si vypočuli úryvky z jej románu Dve ženy i pripravovanej novej knihy, ktoré prečítala sama autorka. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie najaktívnejších čitateliek z radov seniorov. Ocenených bolo 5 čitateliek, ktoré si prevzali čestné uznanie a vecné ceny – knihy, ktoré sme vyberali podľa ich čitateľského vkusu.

6. Na spoločnom tréningu pamäti sa stretli žiaci 5. ročníka ZŠ Martina Kukučína a seniori dňa 9.11.2021 v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice. V prezentácii sa dozvedeli základné informácie o mozgu a jeho funkciách, o pamäti a dôvodoch zabúdania, rozdieloch ľavej a pravej hemisféry, o dôležitosti správneho dýchania a dodržiavaní pitného režimu pre dobré fungovanie mozgu a pamäti. Zábavným spôsobom si potom prostredníctvom pracovných listov a plnením zadaných úloh trénovali koncentráciu, postreh, slovnú zásobu, keď tvorili ďalšie slová zo základného slova. Naučili sa aj jednoduché fyzické cvičenia, ktoré napomáhajú správnemu fungovania hemisfér a ich harmonizácii. V závere si zažonglovali s papierovými guľami, čo je tiež veľmi dobré cvičenie na posilňovanie hemisfér.