Poklady pohraničia

 
Interreg Poľsko - Slovensko
 
Logá

Mikroprojekt: Poklady pohraničia

Vedúci partner: Miejska Biblioteka Publiczna Limanowa

Cezhraničný slovenský partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Termín realizácie: máj – október 2017

Mikroprojekt je realizovaný s finančným príspevkom Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Ciele mikroprojektu

Hlavný cieľ:

Zachovať a rozširovať poznatky o kultúrnych a prírodných hodnotách Limanowej a Dolného Kubína.

Špecifické ciele :

Prezentovať kultúrne a prírodné hodnoty poľsko-slovenských regiónov Limanowa a Dolný Kubín vo fotoalbume a na výstavách.

Cieľové skupiny

  • obyvatelia podporovaného územia
  • osoby navštevujúce podporované územie vrátane turistov a iných návštevníkov využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku obsiahnutú v programe

Priami príjemcovia projektu:

  • účastníci fotoplenérov (obyvatelia z územia okresov Limanowa a Dolný Kubín)

Osoby a skupiny zahrnuté do širšej pôsobnosti projektu:

  • obyvatelia z územia Limanowského okresu a okresu Dolný Kubín, ako aj turisti, ktorí sa zúčastnia na vernisážach výstavy po plenéri v obidvoch mestách,
  • turisti, ktorí ju navštívia počas expozície v Limanowej a v Dolnom Kubíne,
  • osoby a inštitúcie, ktoré nadobudnú fotoalbum a kalendár (výsledok plenéru).

Aktivity mikroprojektu

V rámci mikroprojektu bude zorganizovaný poľsko-slovenský fotografický plenér na území spoločného pohraničia. Slovenskí fotografi budú fotografovať „stranu” poľskú, poľskí – slovenskú. Následne ich práce budú prezentované na výstavách v Limanowej a Dolnom Kubíne. Z fotografií účastníkov plenéru bude vydaný fotoalbum v poľsko–slovensko-anglickej jazykovej mutácii, ako aj kalendár. Fotoalbum a kalendár získajú jednotlivci a organizácie na poľskej i slovenskej strane.

  • Realizácia fotoplenéru poľských fotografov na území slovenského pohraničia v dňoch 24.-25. júna 2017


  • Realizácia fotoplenéru slovenských  fotografov na území poľského pohraničia v dňoch 1.-2. júla 2017


  • Vernisáž výstavy poľských a slovenských fotografov dňa 20.10.2017 v Dolnom Kubíne

Cezhraničný dopad

Limanowa a Dolný Kubín spolupracujú na rôznych úrovniach už viac ako 40 rokov. Knižnice oboch miest a tvorivé kruhy sústredené okolo nich nadviazali spoluprácu už v 80. rokoch minulého storočia. Tento projekt predstavuje ďalší vklad do úspešnej priateľskej kooperácie. Jeho úlohou je odhaliť krásu našej spoločnej krajiny – poľsko-slovenského pohraničia, ktorá podľa nás nebola ešte náležite objavená, s dôrazom na partnerské mestá a ich bezprostredné okolie. V našom pohraničí a jeho okolí je ešte veľa takých miest alebo objektov, ktoré si rozhodne zaslúžia širšiu propagáciu, a neraz až objavenie. Nezriedka sú to unikáty. Môžeme ich nájsť v neďalekom okolí Limanowej aj Dolného Kubína. Predstavujú viditeľnú súčasť našej široko chápanej histórie, identity, kultúry alebo prírodnej krajiny. Daná chvíľa, fragment krajiny, objekt a sprevádzajúca ich história, udalosť, človek a jeho činnosť alebo miesto  zachytené v objektíve – častokrát povedia oveľa viac ako knižné, historické alebo turistické publikácie. Chceli by sme zachytiť malý zlomok toho všetkého a navzájom sa naň sústrediť. V tomto prípade prostredníctvom poľsko-slovenského plenéru a prezentácie materiálov, ktoré budú jeho výsledkom a následne ich odovzdáme obyvateľom pohraničia a turistom navštevujúcim toto územie. Veríme, že aktivity navrhované v projekte sa nepochybne a so vzájomným prospechom stanú súčasťou myšlienky reálnej medzinárodnej spolupráce. Náš mikroprojekt spĺňa tri kritériá cezhraničného partnerstva a jeho aktivity budú realizované na oboch stranách hraníc za účasti obyvateľov Poľska a Slovenska. Vďaka realizácii projektu sa rozšíria vzájomné vedomosti a povedomie obyvateľov na obidvoch stranách pohraničia, čo prinesie obojstranný úžitok. Všetky aktivity zrealizujeme v úzkej spolupráci so zahraničným partnerom, v súlade s ustanoveniami partnerskej dohody. Predpokladáme, že v budúcnosti budeme aj naďalej spolupracovať v rámci ďalších cezhraničných aktivít. Vydané materiály budú distribuované na obidvoch stranách hraníc. Vďaka realizácii projektu si obyvatelia a návštevníci pohraničia trvalejšie zachovajú spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo Limanowej a Dolného Kubína a náležite ho docenia.