Cezhraničný kultúrny dialóg

Fond malých projektov
Logá partnerských knižníc

Malý projekt č. SK/FMP/11b/03/002: Cezhraničný kultúrny dialóg

Vedúci partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Městská knihovna Krnov

Termín realizácie: november 2019 – október 2020

Celkové náklady: 23 355 EUR
Výška príspevku EFRR: 19 851,75 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 2 335,50 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 1 167,75 EUR

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektov
Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Aktivity malého projektu

Vydanie spoločnej publikácie

Vydanie spoločnej publikácie, ktorá bude obsahovať literárny itinerár Oravy a Slezska, v rámci ktorého predstavíme významných spisovateľov a expozície venované ich životu a dielu, nachádzajúce sa v partnerských regiónoch. V druhej časti bude publikovaná súčasná literárna tvorba členov literárneho klubu Fontána, ktorý pôsobí pri Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a literárnych tvorcov z oblasti Krnova. Nadväzujúcimi podujatiami budú slávnostné prezentácie kníh a literárne večery v knižniciach v Dolnom Kubíne a Krnove. Realizáciou aktivity sprostredkujeme poznatky o regionálnych osobnostiach, ktorých život a dielo sú významným kultúrnym a historickým dedičstvom. Zároveň poskytneme súčasným regionálnym autorom možnosť predstaviť svoju novú literárnu tvorbu širokej čitateľskej verejnosti v obidvoch regiónoch.

Poznávacia exkurzia

Poznávacia exkurzia pracovníkov Oravskej knižnice Antona Habovštiaka do Městské knihovny Krnov. Náplňou exkurzie bude výmena skúseností a prenosu know how v poskytovaní výpožičných, rešeršných a bibliograficko-informačných služieb, vzájomne si odovzdáme skúsenosti v oblasti realizácie kultúrno-výchovnej, s dôrazom na prácu s deťmi a mládežou a rozvíjaní ich záujmu o čítanie. Ako dokazujú aj najnovšie medzinárodné výskumy, čitateľská gramotnosť detí a mládeže na Slovensku v porovnaní s inými krajinami OECD je pomerne nízka. Dôsledkom sú nielen nedostatky v reprodukovaní prečítaného textu, ale aj problémy vôbec textu porozumieť, čo sa nepriaznivo odráža na ich vzdelanostnej úrovni. Podnetná výmena odborných skúseností bude viesť ku kvalitatívne vyššej úrovni poskytovaných knižnično-informačných služieb, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva obidvoch prihraničných regiónov. Vysoký spoločenský status knihovníctva v Českej republike bude inšpiráciou pre slovenskú stranu. Aktivitou podporíme nadviazanie profesionálnych i medziľudských vzťahov ako základu pre rozvoj dlhodobej spolupráce.

Aktivity s regionálnou tematikou pre deti

Aktivita zahŕňa realizáciu hodín regionálnej výchovy a čitateľských dielní, prostredníctvom ktorých zaujímavých spôsobom sprostredkujeme žiakom základných škôl poznatky o literatúre, významných osobnostiach, pamiatkach kultúrneho a historického dedičstva partnerských regiónov. Knižnice získajú súbory detskej literatúry v jazyku partnera, ktoré budú môcť pri aktivitách využívať. Nákupom literatúry v jazyku partnera chceme umožniť prístup čitateľov k detskej českej a slovenskej literatúre, ktorá je vo fondoch knižnice v súčasnosti zastúpená minimálne, aby mali deti a mládež možnosť zoznámiť sa s blízkym slovanským jazykom do takej miery, že sa ich problémy s porozumením textov budú znižovať. Nadväzovať budú výtvarné dielne, v rámci ktorých deti ľubovoľnou technikou stvárnia zaujímavé pamiatky a významné osobnosti svojich regiónov. Tvorivých dielní a následnej medzinárodnej výtvarnej súťaže sa zúčastnia deti na slovenskej i českej strane a výstavy týchto prác sa uskutočnia v obidvoch partnerských mestách. Motívy z výtvarných prác detí budú použité pri výrobe magnetiek, kalendárikov, záložiek do kníh a pexesa. Získané vedomosti z uvedených aktivít si žiaci preveria v literárno-vedomostnej súťaži Knižný vševedko, víťazi triednych a školských kôl sa zúčastnia spoločného stretnutia, ktoré sa uskutoční v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Na stretnutí sa oboznámia s ľudovými tradíciami, remeslami, navštívia viaceré pamiatky kultúrno-historického dedičstva a prírodné zaujímavosti, v rámci realizácie čitateľských dielní budú lepšie spoznávať jazyk susedného národa. Na spoločnom stretnutí sa zúčastní 10 slovenských, 10 českých detí a pracovníci oboch knižníc.

Kreslo pre hosťa

V rámci aktivity sa uskutočnia štyri podujatia, dve v knižnici v Dolnom Kubíne, dve v Krnove, na ktorých predstavíme širokej verejnosti regionálnych autorov krásnej a náučnej literatúry. Podujatia budú priestorom pre autentický kontakt s hodnotami knižnej kultúry susedného národa, osobné stretnutia s autormi sú pre účastníkov inšpiratívne a obohacujúce po stránke vedomostnej, estetickej i emocionálnej. Súčasťou podujatí bude prezentácia súboru nových kníh v slovenskom a českom jazyku, v ktorých budú mať zastúpenie regionálni autori, súčasní autori krásnej literatúry, ako aj knihy s tematikou histórie, geografie, kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských regiónov a v širšom meradle Slovenskej a Českej republiky. Súbory kníh budú k dispozícii v knižniciach čitateľom nielen počas trvania projektu, ale aj v nasledujúcich rokoch stanovenej doby udržateľnosti. Aktivitou chceme posilniť aj potenciál cestovného ruchu a záujem spoznávať kultúrne a historické bohatstvo partnerského regiónu.

Cezhraničný dopad

V rámci projektu dôjde k vytvoreniu a upevneniu cezhraničného partnerstva medzi Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Městskou knihovnou Krnov. Plánovanými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami, podporujúcimi identitu a tradície, chceme umožniť vzájomné spoznávanie sa komunít, kultúrnu výmenu, prehlbovanie povedomia o vlastnom a partnerskom regióne, propagáciu ich kultúrno-historického potenciálu, tvorbu nových umeleckých hodnôt. Pri cieľovej skupine detí prispeje k prekonávaniu narastajúcej jazykovej bariéry. Výmena odborných skúseností medzi pracovníkmi knižníc povedie k skvalitneniu poskytovaných knižnično-informačných služieb.

Kultúrny dialóg je jedným z najefektívnejších spôsobov vzájomného zbližovania a integrácie spoločenstiev. Obojstranné poznanie a rešpektovanie kultúry a histórie oboch národov sa stane východiskovým predpokladom pre rozvoj dobrých susedských vzťahov a bude viesť k zintenzívneniu spolupráce aj v ďalších oblastiach života oboch komunít.

Projekt je koncipovaný tak, aby jeho výstupy a výsledky boli využívané cieľovými skupinami v obidvoch prihraničných regiónoch. Zámerom projektu je aktívnym spôsobom sa podieľať na cezhraničnej integrácii, spoznávaní sa, vytváraní kontaktov, vzájomnej interaktivite cieľových cezhraničných skupín. Veková kategória detí bude mať možnosť získať nové poznatky o ľudových tradíciách, kultúrno-historických a prírodných hodnotách partnerského regiónu, spoznávať jazyk susedného národa, prejaviť vlastnú tvorivosť, nadviazať priame kontakty. Dospelí účastníci aktivít i širšia verejnosť sa na stretnutiach a literárnych večeroch vzájomne zoznámia s regionálnymi osobnosťami a ich tvorbou, podporí sa kreativita účastníkov aktivít pri tvorbe nových umeleckých produktov (literárne texty, fotografie), poskytne sa možnosť ich prezentácie na výstavách a podujatiach. Projekt má efektívny dosah na zbližovanie sa obidvoch komunít a rozvoj priamych cezhraničných vzťahov cieľových skupín.